Pensioenproblematiek innovatief counteren

Pensioenproblematiek innovatief counteren

‘Juist bij verandering is pensioenbewustzijn zo belangrijk’

De pensioenmarkt is enorm in beweging. De lage rente, de versnellende vergrijzing, de veranderende wetgeving en de wens om de pensioenen betaalbaar te houden, nopen alle partijen, werknemers incluis, om serieus aandacht aan de problematiek te besteden. Delta Lloyd ziet deze situatie als een uitdaging en het bedrijf komt in hoog tempo met innovatieve oplossingen om de problematiek aan te pakken. Directeur Leon van Riet geeft tekst en uitleg.

Leon van Riet (1964), inmiddels ruim vijftien jaar in dienst en vanaf 2010 algemeen directeur van Delta Lloyd Leven, is nuchter: “We komen vanuit een stelsel waarin men uitging van een pensioen tot 70% van het laatst verdiende salaris. Er is echter zó veel veranderd en dat is van grote invloed op onze pensioenen. Zo is eerst de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens is sinds 1 januari ook de maximaal toegestane pensioenopbouw teruggebracht. Ten slotte is sinds begin dit jaar de pensioenopbouw boven een salaris van 100.000 euro fiscaal belast. Als je dat allemaal doorrekent en combineert met optredende pensioenbreuken, komt je pensioenopbouw soms tot wel de helft lager uit dan de 70% van je laatst verdiende salaris. De veranderingen vragen veel van de werkgevers. Zij moeten besluiten nemen over hun arbeidsvoorwaardenbeleid. We verwachten dat werknemers op hun beurt steeds meer zicht willen hebben op hun persoonlijke financiële situatie. Dat is een goede ontwikkeling, omdat juist bij verandering pensioenbewustzijn zo belangrijk is.”

 

Om klanten inzicht te geven in hun pensioenopbouw biedt Delta Lloyd onder andere online diverse tools en informatie om te laten zien hoe hun pensioen is opgebouwd. “We hebben daaraan financial planning gekoppeld, waarmee inkomen, leeftijd en pensioendata en uitkeringshoogte inzichtelijk worden. Zo kun je voor de ingangsdatum van je pensioen diverse scenario’s kiezen en kun je berekenen welk effect korter of langer werken of additioneel pensioensparen heeft. We hebben diverse pensioenproducten, bijvoorbeeld op basis van gegarandeerde pensioeninkoop, beleggingspensioenen, maar ook nieuwe hybride oplossingen. Deze zijn ook interessant voor werkgevers die nu een gegarandeerd pensioen bieden. Door de extreem lage rente wacht hen budgettair een nare verrassing. Als ze na vijf jaar op peildatum 1 januari hun pensioenverplichting opnieuw afsluiten, kan de premie meer dan 50% hoger worden om dezelfde uitkering te kunnen garanderen. Wij gaan op tijd met de werkgevers en hun adviseurs in gesprek om deze situatie en onze oplossingen te bespreken.”

‘Juist bij verandering is pensioenbewustzijn zo belangrijk’

 

Nieuwe producten

Volgens Van Riet kunnen beleggingspensioenen op basis van beleggingslifecycles door de zeer lage rentestand al snel attractiever zijn. Tegenover een hoger risico staan dan immers ook naar verwachting een hogere opbrengst en dus lagere premie. Werknemers hebben de keuze uit een defensieve, neutrale en offensieve lifecycle. Het verschil zit vooral in het percentage dat in vastrentende beleggingscategorieën wordt belegd versus aandelen. Van Riet: “Het resultaat van onze beleggingen is goed, ook in vergelijking met het marktgemiddelde. Vooral onze beleggingen in zogeheten fixed-incomeproducten zitten al jaren aantoonbaar boven het benchmark. Daarop baseren we onze lifecycles. Daarnaast kopen we ook beleggingsfondsen in en spreiden we onze beleggingen goed, want ook in een neergaande beurs willen we het benchmark kunnen verslaan.”

Op het moment overwegen veel werkgevers of ze willen overstappen naar een ander soort pensioenregeling. Maar ze zijn wat huiverig om meteen meer risico bij de werknemers te leggen en zoeken een mogelijkheid om toch een zekere garantie te kunnen bieden. Daarvoor hebben we een hybride oplossing. Echt een innovatief product, het zogeheten Persoonlijk Pensioen Plan. Het speelt in op de marktvraag naar zekerheid gecombineerd met de wens voor een beheersbare en budgetteerbare premie. Het is een beleggingspensioen, maar mét de mogelijkheid voor de werknemer om zelf te kiezen voor beleggen of een gegarandeerd pensioen. Elke werknemer kan voor zichzelf op elk moment bepalen welk risicoprofiel hij of zij aantrekkelijk vindt. Naarmate de pensioendatum vordert, worden risico’s afgebouwd.

 

Pensioendoel behouden

Over de recente aftopping van het pensioen boven 100.000 euro geeft Van Riet het volgende aan: “We hebben veel gesprekken gevoerd met werkgevers en adviseurs over de wijzigingen per 1 januari. Werkgevers gaven aan dat ze niet het risico wilden lopen dat het nabestaandenpensioen voor hun werknemers met een inkomen boven de 100.000 euro veel lager uitpakt. Wij spelen hierop in met ons nieuwe Pensioen Continu Plan: een lijfrente- of pensioenoplossing met zowel een ouderdoms- als een partnerpensioen. Ook werkgevers en werknemers die een pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder hebben, kunnen voor deze oplossing kiezen. Uit het (hogere) nettosalaris kan de werknemer nettopensioen of nettolijfrente opbouwen. Als je dit in box 3 doet, levert dat een fiscaal voordeel op: vrijstelling van de 1,2% vermogensrendementsheffing. Daarnaast kan er via deze regeling gedisciplineerd extra pensioen worden opgebouwd. Hierdoor krijg je op je 67e netto bijna hetzelfde pensioen als voorheen en kun je bij een eventueel voortijdig overlijden een mogelijk inkomenstekort voor je gezin voorkomen.”

Bij elkaar dus een uitdagende markt voor Delta Lloyd Leven, maar volgens Van Riet draait het bedrijf desondanks prima. “Wij zijn innovatief en hebben de interne processen op orde. De service is goed en onze producten zijn scherp geprijsd. Daarmee spelen we prima in op de wensen en behoeften van klanten en op veranderende marktomstandigheden als vergrijzing, rentestand en overheidsbeleid, en zijn we marktleider in new business voor collectieve pensioenen en levensverzekeringen.”