Privacy statement

Cstories.nl respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Cstories.nl verwerkt.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
Cstories.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 99-279 in Heerhugowaard. Cstories.nl is telefonisch te bereiken op 088 777 816 en per e-mail via laura@cstories.nl. Cstories.nl verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Cstories.nl verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het op Cstories.nl publiceren/doorplaatsen van advertorials die geplaatst zijn in de door Adformix vertegenwoordigde on- en offline uitgaven;
  • Het publiceren van bedrijfs- en persoonsgegevens t.b.v. on- en offline publicaties:
  • Het publiceren van blogs en aanverwante producten en diensten;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Cstories.nl verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cstories.nl deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het laten uitvoeren van een marketingonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Cstories.nl zoals een uitgever, journalist, tekstschrijver of fotograaf.

Daarnaast kan Cstories.nl persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Cstories.nl uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door Cstories.nl ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een uitgever, journalist, tekstschrijver, fotograaf, marktonderzoeker of een andere derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens
Cstories.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Cstories.nl gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Cstories.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Cstories.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Cstories.nl aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Cstories.nl, per e-mail te bereiken op laura@cstories.nl en telefonisch te bereiken op 088 777 816.

Aanpassing privacy statement
Cstories.nl heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Cstories.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.cstories.nl

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Cstories.nl op 088 777888 of via laura@cstories.nl.

download privacy statement in pdf
Cstories.nl is een merk van Adformix bv