Subsidies versterken investeringskracht

Subsidies versterken investeringskracht

‘Subsidies zijn de financiële motor van talloze investeringsen innovatiesuccessen’

Gebrek aan vernieuwing is funest voor de economische vitaliteit. Subsidies spelen dan ook een cruciale rol in het versneld waarmaken van investerings- en innovatieambities. PNO is met zijn ervaring en specialistische kennis de ideale partner bij het realiseren van dit subsidiesucces.

PNO draagt al een kwarteeuw bij aan het realiseren van subsidiesucces voor mkb, multinationals, non-profit- en publieke instellingen. Het helpt hiermee bedrijven en organisaties om door de inzet van subsidies hun ambities met een snellere doorlooptijd waar te maken. Het fullservice-subsidieadviesbureau is marktleider in Nederland en Europa, met vijfhonderd medewerkers en vestigingen in dertien landen. Volgens CEO Willem Zandbergen zijn subsidies een belangrijk instrument om de economische groei te waarborgen, ook in deze wat mindere conjunctuur. “Een van de manieren waarop de overheid haar agenda realiseert, is het beschikbaar stellen van subsidies”, licht hij toe. “Ze stimuleert daarmee bijvoorbeeld investeringen en innovaties in het bedrijfsleven om de economische groei te waarborgen.” Als voorbeelden noemt Liesbeth Kraaijveld, algemeen directeur van PNO Nederland, de WBSO en het Innovatiekrediet. “De staatssecretaris van Financiën heeft voor 2010 een extra verruiming van de WBSO in het leven geroepen. Er maken al zeer veel bedrijven gebruik van deze laagdrempelige en populaire stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk – zeg maar R&D. Dankzij de tijdelijke verruiming wordt investeren in R&D in 2010 zeker voor het mkb alleen maar aantrekkelijker.

Ook krijgt het Innovatiekrediet, een regeling voor enigszins risicovolle technische ontwikkelingsprojecten met commerciële potentie, een extra stimulans: het budget wordt volgend jaar verhoogd naar 48 miljoen euro. Vooral grotere bedrijven die willen investeren in duurzame innovatieprojecten kunnen hiervan profiteren.” “Wij zien dagelijks dat juist bedrijven en organisaties die flexibel zijn en durven te vernieuwen zo hun eigen kansen creëren”, vult Zandbergen aan. “Dit stimuleert ons enorm om ook andere bedrijven te faciliteren in het waarmaken van hun ondernemingsdoelstellingen. Dit doen we door hun ambities te identificeren en vervolgens aansluiting te zoeken bij relevante subsidieprogramma’s. Dankzij onze schaalgrootte, onze specialisten en onze contacten met subsidieverstrekkers hebben wij meer dan eens klanten kunnen helpen om projecten die aanvankelijk financieel niet haalbaar leken, alsnog te realiseren.”

Succes dankzij samenwerking

Een van de manieren waarop de overheid de economie blijvend wil versterken, is het creëren van partnerschappen. Dat doet zij onder andere door aan bepaalde subsidieregelingen een samenwerkingseis te verbinden. “Een waardevolle strategie”, aldus Kraaijveld. “Samenwerken is een krachtige formule om baanbrekende zaken te realiseren. Nederland kent talloze kenniscentra en universiteiten die binnen hun specifieke competenties een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Te denken valt natuurlijk aan onderzoek, maar ook aan de realisatie van vernieuwende concepten en een succesvolle marktintroductie van producten of diensten. Deze synergie kan overigens net zo goed tussen collega-bedrijven plaatsvinden! Met grote regelmaat brengen wij partijen bij elkaar die gezamenlijk projecten opzetten. Die collectieve inspanning vergroot op zichzelf al de kans dat een project gerealiseerd wordt, maar brengt ook nog eens subsidies eerder binnen bereik. Dan merken wij dat onze dienstverlening haar vruchten afwerpt en daadwerkelijk leidt tot subsidiesuccessen.”

Excellente subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag vraagt om tijd en de juiste kennis. Ondernemingsambities worden geïdentificeerd en vervolgens beoordeeld op een match met duizenden snel veranderende en vaak complexe regionale, nationale en Europese regelingen. Veel ondernemingen hebben hiervoor niet de vereiste knowhow in huis. “Met vijfhonderd medewerkers beschikken we over specialisten in alle sectoren binnen zowel het bedrijfsleven als de publieke sector”, illustreert Kraaijveld de kracht van PNO. “Vaak betrekken relaties ons al bij de eerste gedachtevorming rond een project. Dat stelt ons in staat om mee te denken en het project zo te helpen vormgeven dat subsidies in beeld komen die anders buiten beschouwing zouden zijn gelaten. Daar komt bij dat wij vaak ruim van tevoren zijn geïnformeerd over de impulsen die de overheid wil geven. Zo kunnen wij onze klanten tijdig informeren over subsidiabele kansen en de bijbehorende randvoorwaarden. Ook kunnen we een haalbaarheidsanalyse en plan van aanpak opstellen. Dankzij deze methodiek is het percentage aanvragen waarop subsidie wordt toegekend, de zogeheten excellente aanvraag, relatief hoog.”

Verdrievoudiging rendement

Het resultaat van een geslaagde subsidieaanvraag is de toekenning van een bepaald bedrag. Maar daarmee wordt het geld nog niet uitgekeerd. “De subsidieverstrekkende instantie stelt ook eisen aan de uitvoering van het subsidiabele project”, licht Kraaijveld toe. “De aanvrager moet dus kunnen aantonen dat hetgeen hij heeft voorgesteld te doen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De administratieve verplichtingen die hierbij horen, leggen vaak een extra druk op de financiële afdelingen van bedrijven. Ook hier bieden we passende oplossingen voor. Zo kan PNO worden ingehuurd voor het opzetten en desgewenst uitvoeren van de projectadministratie. Het is tevens mogelijk om het financieel-administratieve proces dat gepaard gaat met subsidierealisatie te outsourcen.” “Voor elk bedrijf geldt dat focus tot succes leidt”, vult Zandbergen aan. “Onze werkwijze ontlast onze klanten van werkzaamheden die niet tot hun primaire taken behoren. Door hen te helpen op zo efficiënt mogelijke wijze subsidies te verkrijgen voor het realiseren van hun doelstellingen, kunnen zij zich concentreren op hun kernactiviteiten. Zo wordt het subsidierendement als het ware verdrievoudigd.”