Flexchange: interactie Rijksoverheid – bedrijfsleven

Flexchange, een HR sourcing serviceorganisatie voor tijdelijk werk van en voor overheidsorganisaties, is in zeven jaar geëvolueerd tot intermediair en trendsetter op het gebied van tijdelijke inkoop Human Resources. Flexchange coördineert de communicatie tussen rijksorganisaties en het bedrijfsleven met betrekking tot inhuur van capaciteit.

Flexchange is een HR sourcing serviceorganisatie op het gebied van tijdelijk werk van en voor de rijksoverheid. Begonnen als onderdeel van het Ministerie van VROM is het nu een bedrijfseenheid met een succesvolle formule binnen De Werkmaatschappij van de rijksoverheid. Flexchange rekent een aantal departementen en de Hoge Colleges van Staat tot zijn clientèle. De organisatie, die zich nadrukkelijk als intermediair afficheert, timmert nu zeven jaar aan de weg. In die periode heeft Flexchange zich ontwikkeld tot een bedrijf dat het complete proces van aanvraag tot en met het verwerken van werkbriefjes en bijbehorende facturering beheert. Behalve op verbreding van deze bemiddelingsdienst naar andere rijksorganisaties bezint Flexchange zich op innovatie van het werkveld door onder meer job rotation en arbeidsmobiliteit verder te ontwikkelen.

 

Daarmee evolueert de dienstverlening van het bedrijf zich tot strategische HR sourcing. “Flexchange heeft tot taak de inkoop van tijdelijke medewerkers zo efficiënt mogelijk te regelen. Daarmee vermindert de overheid niet alleen haar proceskosten, maar, belangrijker, creëert ook balans rond de effectieve en efficiënte inzet van vast en tijdelijk personeel. Doelstelling is op rijksbreed niveau de interne kosten van de inzet van personeel kwantitatief en kwalitatief goed inzichtelijk te maken”, stelt Alex-Jan de Jong, de bevlogen manager van Flexchange. “Tegelijkertijd worden de contouren van de interne personeelsplanning van de rijksoverheid zichtbaar. Samen met mijn collega’s van het Expertisecentrum (EC) Mobiliteitsorganisatie en het EC Arbeidsmarktcommunicatie Rijk onderzoek ik nu met het bevorderen van interne mobiliteit een volgende stap.” Flexchange is na zeven jaar voortreffelijk geland. Ware het bedrijf een private onderneming, dan zou de organisatie vorig jaar in de top honderd van kansrijke bedrijven zijn opgenomen, weet De Jong.

 

Succes en groei

De stormachtige ontwikkeling die Flexchange heeft doorgemaakt, is niet zonder groeistuipen verlopen; overigens passend bij de levensloop van organisaties. “We zijn in die pioniersfase aan de slag gegaan met een enthousiast team. Maar met de groei van het bedrijf – van twaalf naar vijftig m/v – blijken medewerkers werknemers te worden, die op doelstellingen en visionair gedrag dienen te worden gestuurd. Dat is iets anders dan mensen aansturen binnen het kader van een publieke taak, traditioneel voor een overheidsorganisatie, die niet vanuit winstoogmerk, maar vanuit algemeen belang redeneert. Het aantrekkelijke van Flexchange is dat we als een heus bedrijf opereren in een publieke omgeving.” De manager moet tijdens een dergelijk groeiproces leren onderwerpen en taken los te laten. De Jong zoekt de oplossing in het aantrekken van sterke mensen, die over complementaire competenties beschikken. De andere invalshoek die zij meebrengen, voedt de creativiteit van de organisatie. Dat inbreng en coaching van een verantwoordelijk en onafhankelijk bestuurder in dit proces onontbeerlijk zijn, staat buiten kijf. “Ook wat de middelen betreft, is Flexchange volwassen geworden. De organisatie is in staat zijn eigen broek op te houden. We zijn van een ambtelijke onderneming meer een bedrijf geworden.”

 

Toegevoegde waarde

Modellen zoals de Flexchange-formule worden ook toegepast binnen het bedrijfsleven. Belangrijk thema voor De Jong is om zijn organisatie, die geen concurrent is van marktpartijen als detacheerders en uitzenders, te spiegelen aan andere organisaties en wederzijds te leren door kennis te delen. “We kunnen lastige onderwerpen soms met de hulp van het bedrijfsleven oplossen. Omgekeerd kan datzelfde bedrijfsleven van ons leren en profijt van onze bedrijfsformule trekken. In deze tijd van recessie dienen overheid en bedrijfsleven elkaar op te zoeken: quick win. Uiteindelijk gaat het erom dat Nederland zijn personeelscapaciteit zo efficiënt mogelijk benut, waardoor de concurrentiepositie van ons land ten opzichte van andere landen verbetert.” Niet vreemd dat de Flexchangeformule in de vorm van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven ook bij gemeenten en provincies gestalte krijgt. “Het is het bewijs van onze levensvatbaarheid. Het succes van Flexchange is bepaald met onze formule, die aansluit bij de behoeften van managers binnen overheidsorganisaties. Zij herkennen onze toegevoegde waarde met betrekking tot het inhuren van personeel. Waar bestuurders sturen op resultaat, dienen managers hun organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten.”

 

Trendsetter

“We hebben binnen de overheid de kans gekregen te ondernemen. Dat heeft ons gedwongen tot creativiteit en innovatie in onze productontwikkeling. Voorbeeld van innovatie is dat we onze formule niet voor één klant ontsluiten, maar voor meerdere zelfstandige rijksorganisaties en hun individuele inhuurmantels met marktpartijen. De Flexchange-formule levert het bewijs dat ketenintegratie van overheid en opdrachtnemers mogelijk is, een novum op het gebied van HRdienstverlening. Aan onze organisatie de opdracht het concept innovatief te houden en te zoeken naar mogelijkheden voor verdere verbetering: Flexchange als trendsetter binnen de HR-discipline.” Daarom ook de zoektocht naar aanvulling van de huidige dienstverlening met vaste medewerkers die via het Flexchange-concept bij opdrachtgevers kunnen worden ondergebracht: job rotation en mobiliteit. “De overheid wil nog wel eens kijken naar de gang van zaken in het bedrijfsleven, maar Flexchange toont aan dat wederzijds lerend vermogen mogelijk is. De formule heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van flexibele HRM-bedrijfsvoering.”

Flexchange: interactie Rijksoverheid – bedrijfsleven

Recente stories