De weg van de toekomst

Voor de reconstructie van de N329, ‘de Weg van de Toekomst’, hebben de gemeente Oss en de provincie NoordBrabant een projectbureau opgericht. Hierin speelt adviesen ingenieursbureau Oranjewoud een belangrijke rol. “Dit past bij ons streven om de samenleving vooruit te helpen”, verklaart Piet Ackermans, businessmanager Engineering.

“Oranjewoud is een ondernemend advies- en ingenieursbureau met gedegen technische kennis”, begint Piet Ackermans, manager van de businessgroep Engineering, die een onderdeel is van de divisie Ruimte van Oranjewoud. “Maar alleen met die kennis onderscheiden we ons niet. Wel door de innovatieve toepassing daarvan, door onze manier van werken en door onze opvattingen over partnership en communicatie.” Vooral aan die communicatie hecht Ackermans veel waarde. “Het vermogen om naar opdrachtgevers te blijven luisteren is de basis van onze dienstverlening”, zegt hij. “Ik wil mijn klanten goed leren kennen. Hoe beter wij onze opdrachtgever kennen, hoe beter wij in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren.” Die houding vertaalt zich bij Oranjewoud in de aandacht voor het vergroten van kennis en het verbeteren van vaardigheden. “Ik schat dat we zo’n tien procent van de tijd aan trainingen besteden”, aldus Ackermans. Onze kennis gebruiken wij om innovatieve ontwikkelingen op gang te krijgen. Ook besteden wij veel aandacht aan effectief communiceren.”

 

 

Prestigieus duurzaamheidsproject

Door die combinatie van technische kennis, innovatiekracht en communicatieve vaardigheden kan Oranjewoud adviseren in een prestigieus duurzaamheidsproject in Noord-Brabant. Het gaat om de reconstructie van de N329, een tweebaansweg ten oosten van Oss, waarop het verkeer vooral door de grote toestroom van vrachtverkeer regelmatig vastloopt. Het zes kilometer lange traject loopt deels over grondgebied van Oss en is deels van de provincie NoordBrabant. Als gezamenlijke opdrachtgevers hebben zij grote ambities. Op initiatief van Cora van Nieuwenhuizen, tot deze zomer lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, moet de nieuwe N329 niet minder dan ‘de Weg van de Toekomst’ worden. “De opdrachtgevers willen een energieneutrale weg; de energie voor bijvoorbeeld de verlichting moet zo veel mogelijk door de weg zelf worden opgebracht. Daarnaast wensen zij aandacht voor de beeldkwaliteit van de nieuwe weg. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de weg deels langs het natuurgebied Herperduin loopt. Bovendien grenst de N329 verderop aan woongebieden, bedrijventerreinen en een haventerrein. Dat betekent ook dat sprake is van verschillende verkeersmodaliteiten.”

 

Brede marktconsultatie

De opdrachtgever wil met de N329 een voorbeeld stellen op het gebied van vernieuwing en duurzaamheid. Waar andere projecten puur als proeftuin of pilot worden ingericht, moet de N329 een praktijkvoorbeeld zijn van het integreren van innovatieve oplossingen in een regulier infrastructureel project. De markt wordt uitgedaagd om geavanceerde technieken te combineren tot geschikte toepassingen voor deze Weg van de Toekomst. Welke toepassingen in aanmerking komen, laat het projectbureau open. Dit vergt echter wel een duidelijke uitleg aan de markt en daar begint de rol van Oranjewoud. “Binnen het projectbureau verzorgen wij het contractmanagement”, legt Ackermans uit. “Dit houdt in dat we de schakel vormen tussen wensen en oplossingen. Het proces van inbrengen van wensen en bedenken van oplossingen is in dit project heel bijzonder. Zo is vanuit het projectbureau een brede marktconsultatie gehouden. Vrij vertaald komt die erop neer dat de markt is uitgenodigd om ideeën aan te dragen voor de Weg van de Toekomst. De consultatie ging echter nog verder. Zo werden er creativiteitssessies met experts georganiseerd en ontbijtsessies met gebruikers van de N329. Zelfs schoolkinderen in Oss is gevraagd wat zij zich voorstelden van de Weg van de Toekomst.”

 

Transparant

De ingediende ideeën liepen uiteen van oplossingen voor energieneutrale exploitatie van de weg – bijvoorbeeld door energie uit het wegdek te genereren door middel van warmtewisselaars – tot hergebruik van vrijkomend materiaal, groene uitstootafvangers en een waterreinigende berm. “Vanuit onze taak als contractmanager hebben wij ideeën getoetst op haalbaarheid”, vertelt Ackermans. “Daardoor werd het aanvankelijk nog vage idee van de Weg van de Toekomst concreet.” Vervolgens zijn binnen het projectbureau de geselecteerde ideeën vertaald naar contract en aanbesteding. Ook daarbij is heldere communicatie erg belangrijk. “Contract en procedure worden zo transparant mogelijk gemaakt”, vertelt Ackermans. “Tegelijkertijd is dat contract een black box, want er worden wel ontwerpdoelen gesteld, maar niet hoe een opdrachtnemer die doelen moet bereiken.”

 

Twee enveloppen

De volgende stap die Oranjewoud binnen het projectbureau zette, was de zogenaamde prekwalificatie van gegadigden voor het project. “Na selectie van partijen die in staat zijn om het project succesvol uit te voeren, zijn er vijf uitgenodigd om een aanbieding te doen.” Zoals de manier waarop het project vorm krijgt op zich al een ‘weg van de toekomst’ is, geldt dat ook voor de moderne wijze waarop aanbiedingen worden beoordeeld. “Van tevoren is vastgelegd waarop inschrijvingen worden getoetst. Indieners krijgen een kwaliteitswaarde in euro’s voor de mate waarin hun aanbod aantoonbaar voldoet aan die criteria”, legt Ackermans uit. “Pas als die kwaliteitswaarde is bepaald, wordt de envelop met het offertebedrag geopend en gecombineerd met de prijs op basis van de kwaliteitswaarde.” Dankzij de gekozen aanpak gaan projectbureau en opdrachtnemer vanaf dit najaar de Weg van de Toekomst aanleggen. Ook hierbij zullen communicatie en innovatie belangrijke rollen blijven spelen.

De weg van de toekomst

Recente stories