‘Wij laten IT echt van waarde zijn’

Hoe kun je de waarde van IT voor een bedrijf nog verder vergroten? En: hoe kun je de waarde van een bedrijf laten toenemen door toepassing van IT? Dit is de kern van de benadering van Ernst & Young IT Advisory.

IT moet, net als andere bedrijfsinvesterin­gen, rendement opleveren. Frank Harmsen, Executive Manager IT Advisory, legt uit: “Daar waar toepassing van informatietech­ nologie zich tot voor kort vooral richtte op kostenreductie en risicobeheersing, wordt nu vooral op waardevermeerdering gemikt. De effectiviteit van IT vergroten we door alle drie de aspecten in hun samenhang te beschouwen: waardevermeerdering, risicomanagement en kostenrationalisatie. Je moet niet alleen naar IT als kostenpost kijken, maar je moet ook bepalen hoe je IT kunt inzetten als ‘enabler’ van jouw bedrijf. Dan pas gaat IT van echte waarde zijn.”

Transformatie

IT Effectiveness is ook een hulpmiddel voor transformaties: strategische program­ ma’s met veelal als doel een significante rendementsverhoging van een organisatie. Harmsen: “Vaak vormt IT in transforma­ ties eerder een belemmerende factor dan een ‘enabler’. Door de effectiviteit van IT te vergroten, wordt ook de slagingskans van een transformatie groter.” Een sterk punt van Ernst & Young is de wereldwijde levering van diensten die door de lokale praktijk worden vertaald naar de situatie ter plekke; ‘global for local’. Harmsen vervolgt: “IT­functies en transformaties zijn voor een deel cultureel bepaald, en je moet als adviseur wel onderdeel van de cultuur zijn om de finesses van een cliënt goed te kunnen begrijpen. De wereldwijde aanwezigheid van Ernst & Young biedt natuurlijk grote voordelen op het gebied van het delen en managen van kennis en ervaring.”

Brede dienstverlening

Ernst & Young is van oudsher een van de grootste en best gewaardeerde dienst­ verleners van Nederland en telt meer dan 4500 hooggekwalificeerde medewerkers als accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs. Monique Otten, partner van Ernst & Young Advisory, geeft leiding aan de Belgische en Nederlandse IT Advisory­ praktijk en vertelt dat daarbinnen ruim 150 adviseurs met een IT­competentie vallen.

De dienstverlening die IT Advisory biedt is breed. We noemen er slechts enkele: Information Security, Information Management & Analysis Services, ERP Advisory, IT Transformation en, natuurlijk, IT Effectiveness. Otten: “We onder­ scheiden ons doordat wij in staat zijn om met al onze disciplines op een integrale wijze naar de cliënt te kijken. We hebben onze wortels in de accountancy en we hebben hierdoor veel verstand van het be­ heren van kosten en risico’s, maar ook van waarde. Dat combineren we met onze IT-­kennis, die we onder meer vanuit de EDP-­auditpraktijk hebben opgebouwd. Met deze bagage beoordelen we de IT-­functie van onze cliënt, we adviseren hem hoe die functie effectiever kan worden en helpen hem ook met die verbetering.”

Effectiviteit van IT

Om de effectiviteit van IT te meten en te vergroten, gebruikt Ernst & Young het IT Effectiveness­raamwerk. Harmsen legt uit: “We hebben onze kennis en ervaring op het gebied van de IT­functie gebundeld in een raamwerk, waarmee we niet alleen de huidige situatie beoordelen, maar ook een verbeterplan ontwikkelen. Dat kan voor de hele IT-­functie, maar ook voor delen ervan. We kijken naar een veel­ heid van aspecten. Bijvoorbeeld naar de mate van afstemming tussen bedrijfs­ en IT-­strategie, en hoe de kosten van IT zich verhouden tot de opbrengsten. Vaak bestaan over die kosten onjuiste percep­ ties, mede omdat vaak enkel de kosten van de IT­-organisatie (in plaats van de bredere functie) in beschouwing worden genomen. Maar we kijken ook naar de manier waarop risico’s in voldoende mate worden beheerst, en hoe IT project­ en programmamanagement functioneren. Wordt er bijvoorbeeld een businesscase gemaakt, en wordt hierop daadwerkelijk gestuurd? Een ander belangrijk aspect is de mate van ‘compliance’ binnen de bedrijven. Voldoet een IT­-functie aan de wet­ en regelgeving, die steeds strikter wordt en ook behoorlijk aan verandering onderhevig is? En uiteraard bekijken we ook de wijze waarop leveranciers worden aangestuurd en de manier waarop IT­ diensten worden ontwikkeld en geleverd. Uiteindelijk komt het erop neer dat een cliënt wil weten hoe hij meer rendement kan halen uit zijn IT-­investering; hoe IT effectiever kan worden ingezet.”

Otten vult aan: “IT Effectiveness beoordeelt, verbetert en controleert. We kijken naar vier IT­deelgebieden: de afstem­ ming met de strategie, de effectieve besturing, de efficiënte uitvoering en het meten van prestaties. Met in alles ver­ weven de combinatie van waardecreatie, kostenrationalisatie en risicomanagement.”

Trusted advisor

Ernst & Young is met zijn aanpak druk bezig om de top in de markt van IT Advisory te bereiken en doet dit vanuit een volstrekt onafhankelijke positie. De adviseurs van Ernst & Young kunnen hierdoor objectief en onbevooroordeeld te werk gaan. Otten: “We hebben als Ernst & Young natuurlijk een naam hoog te houden. We redeneren vanuit de rol van ‘trusted advisor’ van de CIO, die een brug slaat tussen business en IT, en wij staan hem daarin terzijde. We verlenen volstrekt onafhankelijk advies en we kunnen helpen het aanbevolen traject te implementeren. Hierbij combineren we onze diepgaande kennis van de klant met onze wereldwijd aanwezige expertises op de eerdergenoem­ de deelgebieden.”

‘Wij laten IT echt van waarde zijn’

Recente stories