Wendbaarheid bepalend voor concurrentiekracht

Yacht, detacheerder van hoger opgeleide professionals, heeft een heldere visie op de wereld van werken. Een wereld waarin organisaties vernieuwingen steeds sneller willen implementeren om hun concurrentiepositie te versterken en waarin arbeidsmobiliteit toeneemt. “Wendbaarheid wordt cruciaal voor organisaties”, stelt Peter Hulsbos, directeur van Yacht.

Juist de economische crisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar bedrijven zijn. “We zien het als onze verantwoordelijkheid om organisa­ties te helpen succesvol te zijn in een veranderende wereld van werken”, ver­klaart Peter Hulsbos. “Niet alleen deze economische neergang, maar juist ook langetermijnontwikkelingen, hebben we aangegrepen om de wereld van werk, de arbeidsmarkt van de toekomst en onze rol daarin eens goed te analyseren.”

 

Wendbaarheid

Het belangrijkste resultaat van die analyse is het besef dat wendbaarheid voor organisaties in de naaste toekomst een kritische succesfactor wordt. Hulsbos heeft daar twee argumenten voor. “Door de toenemende internationale concurrentie, onder meer veroorzaakt door het alomtegenwoordige internet, zullen or­ganisaties voortdurend naar concurrentievoordeel moeten zoeken”, begint hij. “Cruciaal voor de innovatiekracht van organisaties is de beschikbaarheid van relevante kennis. Maar kennis is dyna­misch, verandert voortdurend en verou­dert. Het in huis halen, houden en ont­ wikkelen van kennis is echter kostbaar. Voor bedrijven en organisaties is het dan ook steeds minder logisch om zelf specialisten in dienst te houden. In plaats daarvan zullen zij zoeken naar mogelijk­ heden om steeds op het juiste moment de juiste kennis aan te trekken.” Die ontwikkeling past naadloos bij Hulsbos’ tweede argument voor grotere wendbaarheid: veranderingen op de arbeidsmarkt.

 

“Vooral onder hogeropgeleiden verandert het arbeidsethos”, legt hij uit. “Zij hebben behoefte aan meer balans tussen werk en privé, aan meer flexibiliteit, en zijn dus minder geïnteresseerd in een vast dienstverband. Illustratief daarvoor is de enorme groei van het aantal zzp’ers de laatste jaren.” De twee ontwikkelingen leiden er volgens Hulsbos toe dat de rol van organisaties als werkgever gaat verande­ ren. “Zowel organisaties als hoger opgeleiden hebben behoefte aan dyna­mische relaties. Organisaties zullen dan ook steeds minder werkgever zijn, maar in toenemende mate ‘projectge­ver’. Afhankelijk van de specifieke be­ hoefte zullen zij voor de duur van een project de benodigde expertise inhu­ren.” Een voorwaarde om innoverend en daardoor concurrerend te kunnen zijn, wordt voor veel organisaties dan ook het vermogen om op het juiste moment de juiste kennis beschikbaar te hebben. “Maar kennis zal, zeker op een aantal specifieke vakgebieden, onder andere door de gevolgen van ontgroening en vergrijzing, schaars worden. Juist daarom verwacht ik dat Yacht een belangrijke rol kan spelen in die nieuwe arbeidsmarktdynamiek.”

 

Portalfunctie

Voor de hoog opgeleide professionals die bij Yacht in dienst zijn, is die rol na­ tuurlijk duidelijk. Dankzij Yachts inten­ sieve contacten met aantrekkelijke opdrachtgevers kunnen zij bijdragen le­ veren aan innoverende projecten. Maar hoe zit het met zzp’ers en freelancers, die toch bewust voor het zelfstandig ondernemerschap hebben gekozen? Hulsbos: “Ook zzp’ers zijn welkom bij ons. Wij denken bovendien ook voor hen aantrekkelijk te zijn, omdat we ze faciliteiten kunnen bieden. Het belangrijkste is echter dat Yacht voor hen als portal kan fungeren.” Hulsbos bedoelt hier­ mee dat Yacht een veel grotere actiera­dius heeft dan een individuele zzp’er en dus een groter scala aan interessante en passende opdrachten kan bieden. Daarmee is de kans groter dat professi­onals betrokken raken bij projecten die optimaal bij hen passen. Dat mes snijdt aan twee kanten. Want hoewel organisaties natuurlijk zelf de benodigde kennis en expertise kunnen zoeken, biedt Yacht als tussenpersoon belangrijke voordelen. “Wij hebben een groot arsenaal aan goed opgeleide en ervaren professionals. Bovendien kunnen wij voor de juiste match zorgen. Het is een complexe vaardigheid om de juis­ te professional op het juiste moment be­schikbaar te hebben, maar het is onze meerwaarde dat we dit beheersen.”

 

Yacht Academy

Kennis en ervaring zijn belangrijk en vragen voortdurend om verversing. Dat geldt ook voor het werven en matchen van professionals. “We hebben dan ook onze eigen organisatie op dat punt weer eens onder de loep genomen”, vertelt Hulsbos. “Dat heeft geleid tot herinrich­ ting van ons recruitmentcentrum. In deze markt zijn persoonlijke contacten altijd belangrijk geweest. Want profes­ sionals zoeken elkaar op en willen sa­ menwerken met gekwalificeerde colle­ ga’s die ze kennen en vertrouwen. Yacht zorgt ervoor die contacten te kennen en deel uit te maken van de sociale netwer­ ken van die professionals.” Een belangrijk aspect is daarbij de aan­ trekkingskracht van Yacht. Een belang­ rijk ijzer in het vuur is daarvoor als van­ ouds de Yacht Academy, die de kennis van de interimprofessionals op de vak­ gebieden waarin Yacht opereert (HRM, ICT, finance, legal, technology, bouw­ kunde, civiele techniek & ruimtelijke ontwikkeling, marketing & communi­ catie en logistics & procurement) up­to­date houdt. “De medewerkers van onze Academy volgen de ontwikkelingen in de vakgebieden en branches op de voet. Van hieruit kunnen zij onze interimprofessionals adviseren over de opleidingsmogelijkheden om voorop te blijven lopen in het vakgebied.”

Wendbaarheid bepalend voor concurrentiekracht

Recente stories