‘We staan dicht bij de klant’

Door de financiële crisis en de snel stijgende levensverwachting zal pensioen­ uitvoeringsorganisatie PGGM de uitvoering van pensioenregelingen waarschijnlijk versneld aanpassen. PGGM bespreekt de bijbehorende risicobeheersing en toekomstscenario’s intensief met de pensioenfondsen waarvoor het werkt. Daarnaast adviseert PGGM de individuele leden van coöperatie PGGM over hun financiële toekomst.

PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenen en de beleggingen van grote pensioenfondsen. Bij die fondsen zijn meer dan twee miljoen Nederlanders en hun gezinsleden aangesloten. “De snelle ontwikkelingen die in de pensioen­ sector gaande zijn en de vraagstukken die we daaromtrent proberen op te lossen zijn niet uniek voor deze sector”, verzekert CEO van PGGM Martin van Rijn. “Zij heb­ ben allereerst te maken met de aanpassingen die de maatschappij moet maken als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling. We zien die ontwikkelingen en vraagstukken ook terugkomen in andere collectief gefinancierde systemen, met name waar het de balans tussen jong en oud betreft. Wij merken in de pensioensector wel dat het tot nu toe vrij langzaam verlopende aanpassingsproces door twee factoren in een stroomversnelling terecht is gekomen, te weten de financiële crisis en de snel stijgende levensverwachting. Daardoor moeten we nu in een versneld tempo aan op­ lossingen werken. Deze twee factoren werken in zoverre versterkend op elkaar, dat de problematiek rond maatschappelijk draagvlak en de solidariteit tussen generaties nu verscherpt op de agenda staan. Waarbij ik overigens direct wil aantekenen dat de nood­ zakelijke aanpassingen in mijn optiek het stelsel zelf nog niet verkeerd maken. We moeten dus niet de collectiviteit overboord zetten op het moment dat het misschien even wat moeilijker is om het stelsel in stand te houden. Als we zouden doorslaan naar individualisering van pensioenen of andere niet collectief gefinancierde systemen, dan zouden degenen met de minste draagkracht daar ogenblikkelijk de dupe van worden.”

Vruchtbare discussie

“Kernvraag bij al deze ontwikkelingen is: hoe gaan we in de toekomst om met de financiële schokken die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan en waarvan we er ongetwijfeld nog meer kunnen verwachten”, vervolgt Van Rijn. “Pensioenfondsen mogen trots zijn op het feit dat ze zonder enige staatssteun een van de grootste financiële crises in de geschiedenis hebben overleefd. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, in aanmerking nemend dat we de economische vooruitzichten niet al te optimistisch mogen inschatten. Het groeitempo zal voorlopig niet hetzelfde zijn als we gewend waren en er zullen zich waarschijnlijk veel meer sterk wisselende omstan­ digheden voordoen. Juist daarop zullen wij ons moeten voorbereiden en lering trekken uit de manier waarop we ons er in de afgelopen tijd onvoorbereid doorheen hebben geslagen. Een van de manieren om dat te doen is de communicatie met onze klanten transparanter maken. Op die manier kan er met besturen van pensioenfondsen een vruchtbare discussie ontstaan over de vraag: welke risico’s wil je vooral niet lopen. Stel dat je nooit onder een bepaalde dekkingsgraad zou willen komen: welke prijs ben je dan bereid om daar­ voor te betalen. Die prijs­risicoafweging zullen we de komende tijd aanmerkelijk scherper en transparanter in beeld brengen, zodat fondsen daar een veel bewustere keuze in kunnen maken en die keuze ook heel bewust naar de individuele deelnemers kunnen communiceren. In die prijs­risicoafweging heb je in grote lijnen de keuze tussen twee richtingen. Je kunt kiezen voor meer zeker­ heid en minder beleggingsrisico, maar dan moet je hogere buffers aanhouden en zal het pensioenresultaat lager zijn. De andere richting is kiezen voor meer beleggings­risico, maar dan kan het eindresultaat uiter­aard fluctueren. De fondsen moeten daar niet alleen zelf een evenwichtige keuze in maken; ze moeten ook beslissen of ze die keuzevrijheid geheel of gedeeltelijk aan fondsdeelnemers willen voorleggen. Dat laatste zou voor verschil­ lende leeftijdscategorieën wel eens verschillende uitkomsten kunnen opleveren, met alle conse­ quenties van dien.”

Waardevol advies

“Bij PGGM zijn we ons er zeer goed van bewust dat we de pensioenregelingen van de fondsen die klant bij ons zijn zo goed mogelijk moeten uitvoeren, maar tegelijkertijd kijken we als organisatie ook verder dan dat gegeven. We vragen ons voortdurend af wat de gepensio­ neerden straks met hun pensioen moeten doen. Het gaat niet alleen maar om geld; het gaat ook om het soort toekomst dat de mensen mogen verwachten. Daarom kijken we, behalve naar de te verwachten pensioenuitkomst, ook naar de kwaliteit van leven in relatie tot het inkomen waarmee de mensen straks al hun uitgaven zullen moeten doen. We richten ons dus veel meer op de individuele omstandigheden en bieden desgevraagd gedegen advies om die omstandigheden met bijvoorbeeld aanvullende inkomensregelingen aan te passen aan de reali­ teit. We staan dicht bij onze klanten en we weten heel goed wat er in de verschillende sectoren speelt. Omdat we een grote coöperatie zijn met een sterke inkoopkracht, kunnen we in samen­ werking met verschillende partijen precies de juiste middelen bieden om aan individuele deelnemers een financieel zekere toekomst te bieden. Overigens kan het advies evengoed luiden: u hoeft helemaal niets te doen, want uw financiële toekomst ziet er met uw pensioen goed uit. Ook dat is een waardevol advies, zoals je dat van een betrouwbare en onafhankelijke partner mag verwachten.”

‘We staan dicht bij de klant’

Recente stories