Voor de beste keuzes heb je de juiste informatie nodig’

Dorine Burmanje is, als voorzitter van de Raad van Bestuur, trots op de ontwikkeling die ze met het Kadaster heeft doorgemaakt. “We zijn uitgegroeid tot een partner die helpt beslissingen te nemen bij vraagstukken met locatiegebonden aspecten.”

“Mijn ouders hebben me gestimuleerd om dingen te doen die ertoe doen. Ik ben opgevoed om een mening te hebben, mijn mouwen op te stropen en mijn talenten te benutten”, zegt Burmanje. “Wat dat talent is? Men zegt dat ik me van jongs af aan heb ingezet voor rechtvaardigheid. Wat dat betreft zit ik hier goed, want het Kadaster vormt de basis voor rechtszekerheid.”

Overheden en instanties, bedrijven en banken, investeerders en projectontwikkelaars: allemaal gebruiken ze de data van het Kadaster. “Bijna elk maatschappelijk vraagstuk kent namelijk locatiegebonden aspecten”, zegt Burmanje. “Doordat we partijen actief ondersteunen, kunnen we grote drempels wegnemen. Zo gebruiken we onze expertise in ruil- en herverkaveling om in krimpregio’s de leegstand tegen te gaan. In een Gronings programma bieden we partijen data op vastgoedgebied en ruilmethodieken. Daarmee wordt geprobeerd om groepsgewijs moeilijk te verkopen huizen van mensen te ruilen tegen huurwoningen van woningbouwverenigingen. De woningbouwvereniging knapt de gekochte woningen op en heeft zo goede, verhuurbare woningen erbij. Wij hebben de data en de expertise, en geven dus inzicht in bijvoorbeeld de haalbaarheid. Maar de keuzes maken, dat doen de partijen zelf. Daarna faciliteren wij weer in het ruilproces.”

Het Kadaster werkt ook samen met Rijkswaterstaat, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en decentrale overheden aan een digitaal stelsel dat de nieuwe Omgevingswet moet gaan ondersteunen. Burmanje: “Het woud aan wetgeving en regels wordt compacter: van 147 wetten met 1200 artikelen gaan we naar één wet met 349 artikelen. Het Kadaster is sterk in het verzamelen, ordenen, combineren en beschikbaar stellen van geodata. Dat is voor dit traject van cruciaal belang.”

 

Koerswijziging

Burmanje heeft sinds 2004 het roer bij het Kadaster omgegooid. “Een koerswijziging als voor een olietanker”, vindt Burmanje zelf. Ze kreeg in 2004 de opdracht om de achttien regionaal georiënteerde vestigingen aaneen te smeden tot een centraal, verzelfstandigd bedrijf dat innovatief de toekomst inkijkt. “Ik zal eerlijk zijn: toen de headhunter mij vroeg voor het Kadaster, dacht ik: heb je niet iets spannenders? Het Kadaster had een imago van degelijkheid en stoffigheid. We stonden in de modus van: wij bieden de data aan, doen jullie er maar leuke dingen mee. Terwijl we, door actief met onze data aan de slag te gaan, de maatschappij op een veel hoger niveau kunnen bedienen. De basis blijft natuurlijk onze wettelijke taak: het vastleggen en ontsluiten van geodata. Maar het gaat erom hoe je dat invult.”

Het Kadaster is daarom actief betrokken bij het beschikbaar maken van geodata. PDOK, Publieke Dienstverlening Op de Kaart, is het loket van de overheid voor haar geodatasets. Het Kadaster is daarnaast beheerder van voorzieningen als de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, ruimtelijkeplannen.nl, WOZ, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Ook is het bronhouder van de basisregistraties Kadaster en Topografie. Burmanje: “We maken sinds 2004 een enorme evolutie door: van een organisatie die geodata registreert tot een actief meedenkend kennisinstituut dat erop is gericht om aan vraagstukken in de maatschappij met kennis, kunde en data een bijdrage te leveren. Van productgericht zijn we omgeschakeld naar klantgericht denken, en dat bepaalt de ontwikkeling en inzet van diensten voor onze klanten: wat kunnen we doen voor anderen? We laten zien dat de toepassing van onze gegevens in veel situaties een enorme toegevoegde waarde heeft.”

 

Wereldprimeur

De nieuwe Kadasterkoers ging gepaard met een flinke mentaliteitsverandering. “Ons vak is veranderd”, zegt Burmanje. “Gingen vroeger de landmeters op pad met meetlinten en kijkers; nu doen we het werk via de computer en gps. En straks gebruiken we misschien wel drones. Dat is je grootste opgave: die innovaties bijhouden. Maar we innoveren zelf ook. Zo kunnen we tot heel mooie nieuwe diensten komen. We brachten vorig jaar een wereldprimeur op het gebied van kaartenmakerij. Tot dan toe was dat een behoorlijk handmatige bezigheid. Samen met het bedrijfsleven konden we dat proces, ongeacht de schaal, automatiseren. Dat hebben onze mensen voor elkaar gekregen! En dat is des te indrukwekkender omdat ze ook weten dat ze hiermee zichzelf overbodig maken.”

Mondiaal heeft het Kadaster een goed imago, zegt Burmanje. “We zijn met onze internationale afdeling echt een wereldspeler in bijvoorbeeld landregistratie. Wij adviseren en helpen landen, zoals Griekenland, om registraties voor eigendom en land op poten te zetten en te verbeteren. De start van welvaart is de eigendoms- en landregistratie, maar tachtig procent van de wereld kent dergelijke registraties nog niet. Mondiaal worden we meer op het schild getild dan in Nederland.”

 

Horizon

“Alles draait om mensen en de keuzes die ze maken, maar dat moet je wel doen op basis van de juiste informatie”, zegt Burmanje. “Het Kadaster is de specialist, het platform en een betrouwbare partner op het gebied van geoinformatie. Zo helpen we mensen om die keuzes te maken. Ik ben er trots op wat de Kadasterorganisatie in de afgelopen jaren heeft bereikt. We zijn misschien als een soort olietanker door de bocht gegaan, maar we hebben die wending wél gemaakt! En ik kan één ding met zekerheid zeggen: wat er ook gloort aan de horizon, onze data zijn beschikbaar!”

Voor de beste keuzes heb je de juiste informatie nodig’
  • Antal Giesbers
  • Fjodor Buis

Recente stories