Vliegende start voor UWV WERKbedrijf

In korte tijd is de arbeidsmarkt gekanteld. Schreeuwden werkgevers vorig jaar om personeel, nu staan duizenden banen op de tocht. Op hetzelfde moment fuseerde CWI met UWV. Het nieuwe UWV WERKbedrijf laat zien dat het de veranderingen op de arbeidsmarkt aankan.

André Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf, beleeft drukke tijden sinds de start van UWV WERKbedrijf op 1 januari 2009. De nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie tussen CWI en UWV. Tegelijkertijd met de fusie kwam de plotselinge omslag op de arbeidsmarkt. Timmermans: “De financiële crisis begon eind 2008 door te werken op de arbeidsmarkt. De focus van werkgevers was niet meer: waar haal ik mijn mensen vandaan, maar: hoe pas ik mijn kosten aan op de teruggelopen omzet. Ook voor werknemers en werkzoekenden is er in korte tijd veel veranderd. De zekerheid van het hebben van een baan is verdwenen en er zijn minder vacatures en meer werkzoekenden.” Hoe heeft UWV WERKbedrijf vervolgens gereageerd op deze kanteling?

 

“De plannen die we voor de crisis gemaakt hadden om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, hebben we snel terzijde geschoven. In plaats daarvan zijn we gestart met het opzetten van mobiliteitscentra om werkgevers die door de crisis in problemen zijn geraakt te ondersteunen. Binnen twee maanden hebben we drieëndertig mobiliteitscentra gerealiseerd, verspreid over heel Nederland. In de centra, gevestigd op locaties van het UWV WERKbedrijf, bundelen publieke en private organisaties hun krachten. Denk aan gemeenten, uitzendorganisaties, kenniscentra, outplacement- en re-integratiebureaus en roc’s. Maar ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. Het gaat erom snel te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven opzoeken die problemen hebben. En als reductie van personeel noodzakelijk is, ervoor zorgen dat werknemers snel van de ene baan naar de andere kunnen gaan. We hebben te maken met 30 tot 50% meer toestroom van werkzoekenden. Daardoor ontstaat een dynamiek die een andere dienstverlening vereist. Zo is het thema scholing in sneltreinvaart weer op de agenda gekomen. Een goede zaak, want het is van belang dat juist nu werknemers en werkzoekenden hun competenties versterken om beter en breder inzetbaar te zijn. Met onze 127 vestigingen zijn we flexibel en slagvaardig. We kunnen schakelen tussen landelijke aanpak en beleid dat toegespitst is op de regionale arbeidsmarktsituatie.”

 

Re-integratie en bemiddeling

Zoals gezegd, de fusie loopt door alle turbulente marktveranderingen heen. Niettemin kregen de vierduizend exCWI-medewerkers keurig op tijd hun loonstrookje en werden ze ondergebracht bij een pensioenfonds. Ook koos de organisatie voor sponsoring van de schaatser Shani Davis voor meer naamsbekendheid. Timmermans glimlacht: “Hij afficheert mooi onze kijk op talent.” Het bleek een gouden greep. Davis werd onder meer wereldkampioen op de sprint. Maar wat zijn de grootste voordelen van deze fusie voor de markt? “Voortaan zijn er nog maar twee publieke partijen die zich bezighouden met bemiddeling en re-integratie: UWV WERKbedrijf en de sociale dienst van de gemeente. Samen helpen we zo veel mogelijk werkzoekenden aan een nieuwe baan. Op termijn gaan we zelfs toe naar één loket; dat is overzichtelijk voor de werkzoekende en de werkgever. Met de fusie kunnen we bovendien sneller financiële middelen inzetten om werkzoekenden aan een baan te helpen. Bij de inzet ervan is er nadrukkelijk aandacht voor de behoeften van het bedrijfsleven. Ook in de mobiliteitscentra gaan we uit van de vraag van bedrijven. We gaan naar de werkgever toe, bieden onze expertise aan, praten over de mogelijkheden om werknemers snel naar ander werk te leiden. In de mobiliteitscentra hebben we alle vacatures onder handbereik en hebben we contacten met alle branches. Er zijn namelijk sectoren waarin er volop vacatures zijn, zoals onderwijs, zorg, overheid en beveiliging. Maar er zijn ook sectoren met juist een overschot. We zetten daarom fors in op om- en bijscholing. Wat we willen voorkomen is dat iemand lang aan de zijlijn staat. Of het nu gaat om iemand die de dupe is van de crisis of om een Wajonger met weinig perspectief op werk.” Om de private en publieke sector op verschillende terreinen op elkaar af te stemmen, heeft UWV WERKbedrijf coproducties met uitzendbureaus en outplacementbedrijven opgezet. Timmermans noemt het voorbeeld van de bouwbranche: “We maken afspraken om ervoor te zorgen dat jongeren hun vakopleiding kunnen afmaken. En dat de nieuwe toestroom, ondanks de huidige marktsituatie, toch een leer-en-werkcontract krijgt. Een constructie waar ik veel van verwacht.”

 

Krachtenbundeling

Timmermans is helder over de toekomst van het UWV WERKbedrijf. “Door de huidige crisis gaan we in versneld tempo toe naar een hechtere samenwerking tussen publieke en private partijen. Het UWV WERKbedrijf zal zich daarin steeds meer gaan opstellen als een netwerkorganisatie. De vraag van de werkgever is daarbij leidend. Verder zal de digitalisering van onze dienstverlening een grote vlucht nemen. Werk.nl, onze internetsite, krijgt een persoonlijke touch, want straks krijgt iedere werkzoekende een persoonlijke WERKmap, een eigen internetpagina. Werkgevers bedienen we steeds beter online, bijvoorbeeld met scholingsinformatie. Ook maken we steeds meer cv’s van werkzoekenden beschikbaar voor werkgevers en uitzendbureaus.” Timmermans besluit: “We hebben er veel klanten bij gekregen, werkzoekenden én werkgevers. Maar ondanks de grote aantallen blijft het individueel maatwerk.”

Vliegende start voor UWV WERKbedrijf
  • MT500 - 2009
  • Fidessa Docters van Leeuwen
  • Herman van Heusden

Recente stories