Snel van nieuwe kennis naar topdienstverlening

De brede kennis- en competentiebasis die Berenschot in de afgelopen zeven decennia heeft opgebouwd, sluit volledig aan op de huidige praktijk en vormt een solide fundering voor de toekomst. Hoogwaardige kennisontwikkeling, multidisciplinaire advisering, persoonlijk ondernemerschap en een nauwe band met de samenleving zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot, legt uit waar de kracht van zijn organisatie ligt: “We zijn in de jaren dertig van de vo­ rige eeuw onder leiding van Ir. B.W. Be­ renschot sterk geworteld in de maakin­ dustrie, met trouwe opdrachtgevers als Stork en Ten Cate. In de jaren daarna is onze organisatieadvisering en manage­ mentconsultancy uitgebreid naar com­ merciële dienstverleners en de overheids­ markt. We bedienen deze drie sectoren nu een flink aantal decennia en we zullen dat de komende tijd zeker blijven doen. Onze kracht ligt namelijk in het feit dat we zeer uiteenlopende delen van de eco­ nomie en de samenleving zeer goed ken­ nen en dat we die brede en veelzijdige kennis ten volle kunnen inzetten voor onze opdrachtgevers. Met name als het gaat om samenwerkingsvraagstukken en besluitvormingsprocessen waarbij de context belangrijk is, kunnen wij met onze veelomvattende expertise als geen ander een uitstekende kennis­ en com­ petentiebasis bieden.”

Netwerkcreatie

Ludwig Hoeksema, die onlangs toetrad tot de directie, vult aan: “Berenschot was al vroeg bezig met het bouwen van kennis­ en innovatienetwerken binnen en tussen private en publieke orga­ nisaties. Dit komt goed van pas bij de voortgaande internationalisering, de voortdurende druk op productiviteits­ verbetering, de vraag naar operational excellence en de nadruk op veiligheid en duurzaamheid. Deze aspecten zijn voor onze eigen organisatie van even groot belang als voor onze opdrachtgevers. We houden daarbij niet alleen rekening met de organisatorische en technische kant van de vraagstukken, maar zeer na­ drukkelijk ook met de menselijke kant. Ook intern hebben wij de organisatie op de toekomst voorbereid, in die zin dat we – mede door de financiële crisis – een aantal structurele maatregelen hebben genomen die ons nog slagvaardiger ma­ ken naar onze opdrachtgevers.”

Multidisciplinair

Theo Camps: “Ons is gebleken dat veel van de vraagstukken waarmee onze op­ drachtgevers worden geconfronteerd, nieuw voor hen zijn. Als je bijvoorbeeld naar innovatie kijkt, zien veel bedrijven zich geconfronteerd met het gegeven dat ze moeten samenwerken met bedrijven waarmee ze nog nooit eerder hebben samengewerkt. Dat betekent meestal dat ze nieuwe kennis in huis moeten ha­ len, nieuwe processen moeten inrichten en nieuwe productiemethoden moeten implementeren. In de praktijk heeft dat een bijzonder ingewikkelde combinatie van innovatie en organisatieverandering tot gevolg. Berenschot wordt veelvul­ dig betrokken bij het ondersteunen van dit soort transformaties. Juist in deze complexe en intensieve trajecten komt onze brede kennis­ en competentieba­ sis zeer goed tot zijn recht. Er is bij onze opdrachtgevers duidelijk behoefte aan advisering op multidisciplinaire basis en we kunnen volledig aan die behoefte vol­ doen. Deze tijd vraagt om een zeer hoog tempo voor het omzetten van nieuwe kennis naar een bruikbare dienstverlening. De kern van onze meerwaarde is dat wij altijd een stapje voorlopen op de ontwikkelingen en daardoor op de juiste momenten de juiste advisering kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. De gesprekspartners bij onze opdrachtge­ vers staan daar ook voor open, omdat ze hooggekwalificeerde professionals zijn die precies weten aan welke soort advi­ sering ze behoefte hebben. Niet zelden komen zijzelf uit de advisering, waar­ door het samenspel tussen opdrachtge­ver en adviseur zich op een veel hoger niveau afspeelt en er veel hogere eisen aan ons worden gesteld dan voorheen. Berenschot onderscheidt zich van de meeste andere organisatieadviseurs in het feit dat wij in Nederland een van de weinige private organisaties zijn met een leerstoelenplan. Duurzame relaties met universiteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Wij bevinden ons daardoor continu in de voorhoede van hoogwaardige ken­ nisontwikkeling en handhaven daarmee ons thought leadership.”

Zingeving

Ludwig Hoeksema: “Een ander belang­ rijk aspect van onze organisatie is dat we ondanks de crisis niet zijn gestopt met het aannemen van trainees. We hechten nog steeds grote waarde aan het zelf ontwikkelen van onze adviseurs en we benadrukken tegelijkertijd bij onze opdrachtgevers het belang van het tijdig aannemen van young professionals en een duurzame opbouw van het personeelsbestand. We willen graag zelf het goede voorbeeld geven, evenals met de manier waarop wij met duurzaam­ heid en maatschappelijk verantwoord ondernemen omgaan. Dat zijn complexe begrippen, die veel praktische uitdagin­ gen opleveren. Ons uitgangspunt is dat medewerkers in hoge mate op zoek zijn naar zingeving in hun werk en hun per­ soonlijke levensomstandigheden bin­ nen hun werkomgeving niet meer strikt voor zichzelf houden. Maatschappelijk bewustzijn en werk smelten steeds va­ ker samen en wij stimuleren dat zowel intern als tijdens onze advisering aan opdrachtgevers. Het besef van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk on­ dernemerschap is binnen onze organi­ satie zeer sterk ontwikkeld. Naast het best denkbare kennisniveau brengen de adviseurs van Berenschot stuk voor stuk hun volstrekt eigen, maar altijd herken­ bare persoonlijkheden mee. Het is juist die combinatie van kennis en menselijk­ heid die door onze opdrachtgevers bij­ zonder wordt gewaardeerd.”

Snel van nieuwe kennis naar topdienstverlening

Recente stories