Rules don’t rule

Accountants, belastingadviseurs en managementconsultants hebben te maken met een enorme hoeveelheid regels waaraan zij – en hun cliënten – dienen te voldoen. Dat Mazars een leus hanteert die daarop haaks schijnt te staan, lijkt dan ook paradoxaal. Maar dat is het zeker niet.

Hoewel de accountancywereld bol staat van de wet- en regelgeving, hanteert Mazars het uitdagende motto ‘Rules don’t rule’. Een verfrissende houding op zijn minst van een organisatie die bij wet de cijfermatige zekerheid bij bedrijven moet waarborgen. Het devies houdt uiteraard niet in dat de organisatie haar medewerkers aanmoedigt om bestaande regels niet te eerbiedigen, maar wel dat creativiteit en ‘out of the box’ denken hoog worden gewaardeerd. “Vanzelfsprekend is het voorzien in ‘assurance’ een van de kerntaken van accountants, belastingadviseurs en managementconsultants, maar hun werkzaamheden – in ieder geval in ons bedrijf – omvatten veel meer”, zegt Jos van Huut, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Mazars.

Vaak zijn jaarrekeningen en belastingaangiften de start van een relatie met klanten, maar de breedte van Mazars’ dienstverlening zorgt ervoor dat het bedrijf hen in bijna alle gevallen ook op andere gebieden adviseert en ondersteunt. Mazars controleert niet alleen het verleden, maar helpt ondernemingen juist om de toekomst te creëren. “En dan moeten bestaande regels niet hun handelingen regeren”, vertelt collega-bestuurslid Paul Steman. “Ondernemingen moeten op een geheel eigen manier hun koers kiezen en daar helpt Mazars bij. Het is van veel groter belang om waarde te creëren en daadwerkelijk voor innovatie te zorgen. Je zult dan wel een extra stap moeten maken om voor die relevante meerwaarde te zorgen. En dat zit besloten in ons motto.”

Inventiviteit

Van Huut vergelijkt het klakkeloos naleven van regels met de manier van spelen van een schaakcomputer. Hoewel schijnbaar intelligente zetten worden gedaan, is er geen sprake van daadwerkelijk inzicht in het spel. Er worden alleen maar regels nagevolgd. Menselijke spelers echter overtreffen de computer nog steeds in inventiviteit en creativiteit, en vinden geregeld een winnende oplossing die de schaakcomputer nog niet kent. De combinatie van kennis, inventiviteit en kritisch vermogen zorgt ook dat je in de accountancy, fiscale dienstverlening en managementconsultancy verder komt; eigenschappen waar klanten optimaal van kunnen profiteren. “Regels zijn per definitie gericht op het dekken van het collectief belang,” stelt Steman, “maar individuele belangen kunnen daarvan verschillen. Het is de taak van accountants en fiscalisten om die twee domeinen te verenigen en voor ondernemers de juiste, elegantste en meest profijtelijke weg te vinden, opdat zij hun businessdoelstellingen zo optimaal mogelijk kunnen verwezenlijken. Het is absoluut niet de bedoeling om de regels te overtreden, maar wel om ze zodanig toe te passen dat de grootst mogelijke ondernemersvrijheid ontstaat. Klanten verwachten dit van ons en wij doen het graag, want dat is wat ons vak – en het werken bij een organisatie als Mazars – zo leuk maakt.”

Geen standaardverhaal

“Er is een onlosmakelijke relatie tussen het individuele ondernemersbelang en het algemeen maatschappelijk belang”, maakt Van Huut duidelijk. “De samenleving profiteert van het welslagen van een onderneming en een onderneming is gebaat bij een welvarende samenleving. Ook thema’s als milieu en duurzaamheid komen hierbij om de hoek kijken. Wij als financiële dienstverleners hebben daarin een duidelijke rol. Wij ondersteunen het zakelijke belang van een bedrijf, laat dat duidelijk zijn, maar wij hebben tevens een maatschappelijke taak om erop toe te zien dat de samenleving haar rechtvaardige deel krijgt. Wat de klant van ons verwacht is uiteraard een belangrijke vraag, maar wat het publiek of de maatschappij wenst is indirect ook in het belang van onze cliënten. Door hierin mee te denken is er dus ook sprake van waardetoevoeging door een bedrijf als het onze, en deze mentaliteit is diep verankerd in onze bedrijfsvoering.”

Het is duidelijk dat Mazars de ondernemers geen standaardverhaal te vertellen heeft. “Vanzelfsprekend gaat het ons en onze klanten veelal om de jaarrekening als verslagleggingsinstrument”, vult Steman zijn collega aan. “Cijfers geven immers inzicht in wat zich in de onderneming heeft afgespeeld en geven richting aan toekomstig beleid, maar het is meer dan financiën alleen. Er zijn vele KPI’s en informatieobjecten in een onderneming die veel minder zijn gereglementeerd dan bijvoorbeeld de belastingwetgeving. Hierover kunnen wij het nodige denkwerk verrichten en een visie ontwikkelen. De dialoog met de klant over die zaken is zeer boeiend.”

Principes

“We leven in een zeer complexe, op regels gebaseerde samenleving”, maakt Van Huut duidelijk. “Om aan al die regels te kunnen voldoen moet je een enorme hoeveelheid kennis opslaan. Mazars geeft er de voorkeur aan om principle-based te werk te gaan.” Door van de principes uit te gaan die aan de regels ten grondslag liggen voldoet een organisatie net zo goed aan bestaande wet- en regelgeving, kan deze beter toepassen en is zelfs beter toegerust om op toekomstige regels te anticiperen. “Bovendien dwingen wij ons hiermee om te blijven nadenken en creatieve oplossingen te zoeken in die regels”, zegt Steman, “en kunnen we onze klanten beter uitleggen wat de wetgever eigenlijk heeft bedoeld. Die waarderen dat, omdat het hen helpt met ondernemen. Met deze manier van werken en dit gedachtegoed, die wereldwijd in onze organisatie zijn ingebed, onderscheiden wij ons van anderen.”

Rules don’t rule

Recente stories