Onafhankelijk en flexibel in vermogensbeheer

“Onze particuliere beleggers profiteren van dezelfde beleggingskennis als onze professionele relaties. Anderzijds bieden wij onze institutionele beleggers dezelfde service als onze privécliënten”, zegt Michel Alofs, algemeen directeur van de Nederlandse vestiging van de Zwitserse bank Lombard Odier. “Onze geavanceerde infrastructuur maakt voor beide marktsegmenten maatwerk mogelijk.”

Om hun positie op de financiële markt te versterken, verbre­ den veel banken hun dienst­ verlening. De Zwitserse bank Lombard Odier onttrekt zich aan dit mechanisme. Want ondanks een volledige bankver­ gunning, richt Lombard Odier zich maar op één activiteit: vermogensbeheer voor het topsegment in de particuliere markt, voor stichtingen en voor institutionele beleggers. Lombard Odier werd in 1796 opgericht en staat nog steeds onder leiding van de families Lombard, Odier, Darier en Hentsch die ruim twee eeuwen geleden in Genève een partnership vormden. De bank is inmiddels actief in 22 landen, waaronder sinds 25 jaar ook Nederland, en beheert in totaal rond de honderd miljard euro aan vermogen voor haar cliënten.

 

Met de huidige partners staat alweer de zevende generatie aan het hoofd van de organisatie. Wat de struc­ tuur opmerkelijk maakt, is dat de part­ ners allen persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk zijn. Met deze constructie benadrukt en garandeert de bank haar onafhankelijke positie. “We hebben geen externe aandeelhouders die richting en doelen van de bank bepalen”, verklaart Michel Alofs. “Stabiliteit en lange­ termijndenken zijn voor Lombard Odier belangrijker dan successen op korte termijn. Het gaat ons om het voortbe­ staan van de bank en het behoud van het vermogen van onze cliënten. Daarom kiezen we voor een stabiele koers met relatief lagere risico’s dan waartoe veel andere banken zich laten verleiden.”

 

Toekomstgericht

Lombard Odier richt zich met haar dienstverlening op twee doelgroepen. Aan de ene kant zijn dat de institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, stich­ tingen en verzekeringsmaatschappijen. Aan de andere kant zoekt de bank haar clientèle onder zeer vermogende parti­culieren en families. Die combinatie is volgens Alofs uniek, maar toekomst­gericht. “Onze twee klantsegmenten verschillen ogenschijnlijk sterk van elkaar, maar wij geloven in de synergie. De institutionele markt kan leren van de klantgerichtheid van een private bank én van het niet­benchmarkgeoriënteer­ de denken van deze groep beleggers. De top van de particuliere markt kan op zijn beurt leren van het risicomanagement – waaronder het construeren van even­wichtige beleggingsportefeuilles – van professionele beleggers.” Volgens Alofs lijken de doelen van beide type klanten meer op elkaar dan men in eerste instantie denkt. “Zowel vermo­ gende particulieren als institutionele beleggers willen hun vermogen voor de toekomst veiligstellen en hun financiële doelstellingen halen”, zegt hij.

 

“Voor vermogende families is dat bijvoorbeeld het in stand houden van het reële vermogen (vermogen gecorrigeerd voor inflatie), voor een stichting een bepaald minimaal uit te keren rendement en behoud van vermogen, en voor een pensioenfonds het in stand houden van een minimale dekkingsgraad.” Lombard Odier kan door haar organisatiestructuur keuzes maken. “Wij hebben een zeer professionele beleggings­organisatie die elke klant maatwerk kan bieden”, zegt Alofs. “Daarmee zijn we uniek. Die combinatie van maatwerk, persoonlijke dienstverlening én ‘excel­lence’ op het gebied van beleggen is onverenigbaar met ongebreidelde groei. Juist door onze langetermijnfilosofie en het ontbreken van aandeelhouders­ druk kunnen wij die combinatie bieden. Bovendien zijn we groot genoeg om een kostbaar, maar noodzakelijk inter­ nationaal beleggingsapparaat te bekostigen.”

 

Maatwerk en technologie

De basis voor dat beleggingsapparaat is een geavanceerde technologische infra­structuur die de afgelopen twee decennia volledig nieuw ontwikkeld is. Alofs weet nog goed hoe verrast hij was toen hij met het systeem kennismaakte. “Het s ongelofelijk dat een van de oudste private banks volledig zelfstandig een van de allerbeste IT-platforms voor vermogensbeheerders heeft ontwikkeld.” Die technologie speelt een belangrijke rol in het maatwerk dat Lombard Odier zowel haar privécliënten als institutionele beleggers wil bieden. Maar dat maatwerk begint met kennis over de cliënten. “Want pas als we cliënten heel goed kennen, kunnen we portefeuilles optimaal afstemmen op hun individuele behoeften”, verklaart Alofs. “Niet voor niets investeren we bewust in lange­ termijnrelaties, want daardoor kunnen wij betere resultaten bereiken.” De opbouw van een portefeuille begint dus met een grondige analyse van de doelstellingen van een cliënt. Daarna stelt Lombard Odier de beleggingsmix samen. Dat pakket is bepaald geen ondoorgrondelijke ‘black box’.

 

“Nee, integendeel”, verklaart Alofs. Vermogens­ regie, of ‘fiduciair management’, zoals dat in de pensioenfondswereld heet, vraagt om volledige transparantie. Cliënten moeten hun eigen portefeuille kunnen begrijpen en elk beleggings­ element moet een duidelijk benoembare functie in de portefeuille hebben. Door onze IT­investeringen heeft elke institu­ tionele cliënt toegang tot de eigen por­ tefeuille en een persoonlijk dashboard met alle relevante parameters. Vooral voor institutionele beleggers en stich­ tingen is dat uniek. Cliënten kunnen als het ware over onze schouder meekijken met wat wij doen. Dit komt de interactie tussen belegger en cliënt ten goede. “Per slot van rekening voeren we samen met de klant de vermogensregie om zijn doelstelling te realiseren”, besluit Alofs. “Dat is geen eenzijdige discussie of opdracht, dat is pure partnership.”

Onafhankelijk en flexibel in vermogensbeheer

Recente stories