Kadaster adviseert vaker bij maatschappelijke vraagstukken

Het Kadaster biedt een schat aan gegevens over vastgoed en geo-informatie. Een combinatie die de aandacht trekt, zowel binnen als buiten Nederland. Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje: “Ons advies vormt een belangrijk onderdeel voor de aanpak van steeds meer maatschappelijke vraagstukken.”

Wie Kadaster zegt, denkt waarschijnlijk aan landmeters, vastgoedgegevens en de registratie van bijbehorende rechten. Dat is ook de basis van de organisatie: de wettelijke taak om rechtszekerheid te bieden en actuele geografische informatie te verstrekken tegen zo laag mogelijke kosten. Maar vanuit zijn visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid doet het Kadaster veel meer. Begonnen in 1832 is het Kadaster allang niet meer alleen een opslagplaats van gegevens over vastgoed. Het zelfstandige bestuursorgaan is daarnaast uitgegroeid tot adviseur voor publieke en private partijen. Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster: “We hebben een schat aan gegevens in huis. En we weten hoe we daar nuttige combinaties van kunnen maken.”

Maatschappelijke vraagstukken

“Onze meerwaarde zien we steeds meer in het omvormen van gegevens tot nieuwe informatie”, zo stelt Burmanje. “Daardoor zijn we in staat om met gericht advies bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.” Van oudsher is het Kadaster bijvoorbeeld actief op het gebied van agrarische ruilverkaveling. De organisatie helpt bij de herinrichting van landelijk gebied. Door gronden te ruilen komt versnipperd grondbezit van boeren bijvoorbeeld gunstiger bij elkaar te liggen: de efficiëntere bereikbaarheid draagt bij aan een hogere productiviteit. Op dit moment speelt herverkaveling in stedelijk gebied een grote rol. Het Kadaster gebruikt zijn jarenlange kennis en ervaring om te helpen bij het oplossen van problemen rondom bijvoorbeeld de leegstand van kantoren en winkels of de herinrichting van een stationsgebied. Ook hier speelt rechtszekerheid een rol.

Advies bieden doet het Kadaster veelal in samenwerking met andere partijen, benadrukt de bestuursvoorzitter. Bijvoorbeeld met gemeenten, adviesbureaus, andere overheden of instellingen in de zorg. “Ons advies is onderdeel van een groter geheel. Ons werk raakt altijd partijen voor ons en achter ons, als in een keten. Zo kunnen we inzicht geven in de bezetting van kantoren, een indicatie van leegstand. Deze informatie wordt onder andere gebruikt bij onze samenwerking met bouwonderneming Heijmans. Leegstand heeft veel gevolgen voor waarde, beheer en onderhoud. Gecombineerd met onze ervaring met ruilverkavelen kan Heijmans de mogelijkheden in beeld krijgen om te schuiven met huurders. Op die manier wordt leegstand dan geconcentreerd en kunnen de lege panden voor andere doeleinden gebruikt worden.”

Het besef groeit dat ons advies nieuwe inzichten biedt

Nieuwe inzichten bieden

De bestuursvoorzitter merkt dat het Kadaster steeds vaker om advies gevraagd wordt: “Het besef groeit in onze omgeving dat onze informatie of ons advies nieuwe inzichten in vraagstukken biedt. Dat komt voor een deel doordat we actief naar buiten treden. Deels komt het door trends, zoals het gebruik van Google Earth. Die ontwikkeling heeft het voor mensen en organisaties duidelijk gemaakt hoeveel toegevoegde waarde geografische informatie kan bieden.” Burmanje wijst ook nog op voorbeelden als de aanleg van de HSL en de Betuwelijn: “Publieke en private partijen realiseren zich lang niet altijd wat de impact is van een kleine verschuiving. Wij kunnen dat inzichtelijk maken. Door vastgoedgegevens te combineren met geodata kunnen we letterlijk een actueel beeld bieden van eigendomsverhoudingen in een gebied. Zo kunnen partijen in een veel eerder stadium bijsturen en fouten voorkomen of beperken.”

Om de maatschappij goed te kunnen adviseren, verdiept de Kadasterorganisatie zich uitvoerig in wat er in de maatschappij speelt. Accountmanagers leggen hun oor te luister bij klanten en koppelen dat terug. Ook voert de organisatie regelmatig overleg met koepelorganisaties als Aedes (woningcorporaties) en Geobusiness Nederland (aanbieders van geo-informatie) over de wensen en behoeften van hun leden. Verder werkt het Kadaster samen met softwareontwikkelaars om oplossingen te zoeken waarmee het bijvoorbeeld projectontwikkelaars maatwerk kan bieden.

Voortdurend vernieuwen

De ambitie van het Kadaster om voortdurend te vernieuwen en verbeteren, blijft niet onopgemerkt. Zo zijn delegaties uit verschillende landen al kennis komen halen over de nieuwste kaartinnovatie van het Kadaster: automatische generalisatie. Dit is een wereldwijd unieke manier om geautomatiseerd kaarten te maken. Waar er vroeger vier jaar voor nodig was om kaarten naar een kleiner niveau te schalen, kan dat nu in vier weken. De nieuwe methode zorgt ervoor dat kaarten sneller actueel zijn voor de gebruiker.

Dorine Burmanje: “We zijn er trots op dat we op zoveel nieuwe manieren overheden en bedrijven helpen. Of het nu gaat om de handigste locatie van een consultatiebureau in een krimpregio, of om het inventariseren van rijksvastgoed.”

Kadaster adviseert vaker bij maatschappelijke vraagstukken

Recente stories