Innovatief voorbereid op de toekomst

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder Mn Services ziet het financieeleconomische en sociale landschap drastisch veranderen en is zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid. Met innovatieve dienstverlening, maatschappelijk relevante initiatieven en een doordacht mvo-beleid staat de organisatie met beide benen in de samenleving.

Mn Services biedt als onafhankelijk uitvoerder van pensioenen en andere inkomens­ verzekeringen een breed dienstenpakket. De op dit gebied op twee na grootste financiële dienstverlener ondersteunt vanuit Rijswijk, Amsterdam en Londen pensioenfondsbesturen en beheert een belegd vermogen van ruim zeventig miljard euro. Volgens Ruud Hagendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mn Services, staan ons niet alleen op pensioengebied grote veranderingen te wachten. “We zullen in de komende tijd op verschillende terreinen enorme verschuivingen meemaken”, aldus Hagendijk. “Zaken die we tot op heden heel normaal vonden, gaan er radicaal anders uitzien. Deze verschuivingen zullen grote invloed hebben op de levens van bur­ gers. We zijn gewend volgens vertrouwde patronen tegen dingen aan te kijken, maar die zullen ons niet helpen om adequaat te reageren op de veranderingen die ons te wachten staan. De kredietcrisis heeft ons geleerd dat gangbare modellen de ingrijpende gebeurtenissen niet konden verklaren. Ik hoop dat we in 2011 zullen inzien dat we naar andere afspraken en nieuwe modellen toe moeten. Dat geldt zowel op financieel­ economisch als op maatschappelijk gebied. Het zou bijvoorbeeld jammer zijn als in ons land de wij­zijdiscussie de overhand zou krijgen en we daarmee de rijke historie van onze open samenleving overboord zouden zetten. Onder die rijke historie moeten we ook ons solide Nederlandse pensioenstelsel scharen en als uitgangspunt hanteren.”

Dialoog

“Met betrekking tot ons pensioenstelsel zien we een spanningsveld optreden tussen het individu aan de ene kant en de groep aan de andere kant”, vervolgt Hagendijk. “Er zal onherroepelijk meer discussie ontstaan over het door sommigen wat stoffig genoemde solidariteitsbeginsel. Het feit dat we zo’n zestig jaar geleden het pensioenstelsel heb­ ben ingericht zoals we het nu hebben, heeft talloze mensen op hun oude dag echter wel financiële zekerheid gegeven. Daarentegen kunnen we dit stelsel ook weer niet op precies dezelfde manier handhaven. Het akkoord dat door de sociale partners is bereikt, geeft blijk van een verantwoorde reactie op de steeds maar stijgende kosten om het stelsel in stand te houden. Ik mis in de huidige discussie wel de relatie tussen gezond­ heidszorg en pensioenen. We leven langer en we willen allemaal gezond blijven, dus zullen de kosten aan beide kanten blijven oplopen. Je moet proberen te voorkomen dat men elkaar als strijdende partijen gaat zien. Om te beginnen zou er een dialoog tot stand moeten komen om deze problematiek in ieder geval bespreekbaar te maken. Mn Services is bereid om het initiatief daartoe te nemen. We zijn ons bewust van onze maatschappe­ lijke functie en we nemen graag initiatieven waaruit dat bewustzijn blijkt.”

Stapsgewijs

“Niettemin beschouwen we onszelf op mvo­gebied als een lerende organisatie, die niet pretendeert de wijsheid in pacht te hebben. We ontwikkelen ons beleid stap voor stap

en formuleren per jaar concrete doelstellingen die zowel voor onze medewerkers als voor onze deelnemers begrij­ pelijk en controleerbaar zijn. Die stapsgewijze benadering behoedt ons voor een al te dogmatische instelling, waardoor we de doelen voor de lange termijn niet halen. Uitgangspunt is dat we ons mvo­beleid op innovatieve manieren in praktijk willen brengen. Een dialoog initiëren met de zorgsector is daar één voorbeeld van, maar we beleggen bijvoorbeeld ook rondetafelconferenties met hedge funds, private­equityhuizen en vertegenwoordigers van werkgevers­ en werknemersorganisaties om over de ethische kant van beleggen te praten. We laten daar­naast onze invloed nadrukkelijk gelden bij de multinationals waarmee we zakendoen. Vanzelfsprekend stellen we op dat gebied ook hoge eisen aan onszelf. We zijn op allerlei manieren alert op de maatschappelijke impact van ons vermogensbeheer. Al voordat er sprake was van het PPP­verdrag van de Verenigde Naties weerden wij bepaalde typen beleggingen waarvan we vonden dat ze schadelijk waren voor mens en milieu. Met betrekking tot dat laatste voorzie ik overigens een ontwikkeling die tot een bewuster gebruik van dichterbij gelegen productiemethoden zal leiden. Dat is ook noodzakelijk, omdat op lange termijn het economische voordeel van goedkopere, maar verre productielocaties niet opweegt tegen de schadelijke milieu­effecten. Het milieu moet dus veel meer worden ingeprijsd in de productiekosten.”

Klant op één

“In onze innovatieve benadering speelt ICT een sleutelrol. Mn Services is een kennis­ verwerkende organisatie die een hoge kwaliteit van dienstverlening levert. Daar hoort een hoogwaardige ICT­architectuur bij. We zijn in 2001 onder de naam ‘Klant op één’ met een programma gestart dat volledig vanuit de behoeften van de klant redeneert. Onze huidige portalstrategie is erop gericht om vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar te zijn. Om de efficiency te verhogen werken we met klantenteams, die met behulp van actuele en direct oproepbare gegevens onze klanten adequaat helpen. Een mooi programma en hoogwaardige ICT zijn echter zinloos zonder enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, aan wie we dan ook bijzonder veel waarde toekennen: zij vormen onze belangrijkste asset. Goed werkgeverschap in het algemeen en een sociaal personeelsbeleid in het bijzonder zijn de beste voorwaarden om onze klanten centraal te blijven stellen – ook in een onzekere toekomst.”

Innovatief voorbereid op de toekomst

Recente stories