Het plannen van groei

Ernst & Young ondersteunt bedrijven wereldwijd om zo doelmatig mogelijk te reageren op de veranderingen in de markt die zijn opgetreden na de financiële crisis. De organisatie pleegde uitvoerig onderzoek om te komen tot een overzicht van de belangrijkste businessissues voor de komende drie jaar.

Begin 2009 heeft Ernst & Young het programma ‘Opportunities in adversity’ opgezet om bedrijven te helpen de juiste zakelijke koers uit te zetten. Gebaseerd op de daarmee opgedane ervaringen en via gesprekken met klanten wereldwijd werden later dat jaar de contouren van een nieuwe performanceagenda zichtbaar. Hier is verder onderzoek naar gedaan waarvan de bevindingen zijn opgetekend in het rapport: Planning for Growth. Meer dan duizend deelnemers aan dit onderzoek kregen vier vragen voorgeschoteld: zijn de veranderingen in de mondiale markt tijdelijk of blijvend? Welke trends zien bedrijven opkomen in de komende drie jaar? Hoe passen bedrijven hun businessfuncties aan? Wat is de impact op het interne meetsysteem en de keyperformance-indicatoren van bedrijven? Dit onderzoek werd in mei 2010 gevolgd door een vervolgonderzoek om na te gaan of er veranderingen waren opgetreden in de percepties bij bedrijven.

Succesfactoren

“Uit beide onderzoeken bleek dat bedrijven een nog grotere volatiliteit en complexiteit van de markt verwachten”, vertelt Gijs de Vries, verantwoordelijk voor Advisory van Ernst & Young. “Bovendien kwamen twee essentiële succesfactoren naar voren, namelijk de snelheid waarmee bedrijven kunnen reageren op zowel kansen als bedreigingen en de flexibiliteit van hun businessprocessen om op die veranderingen in de markt in te kunnen spelen.” Om succesvol te zijn moet een onderneming zich bewust zijn van wat er in de wereld speelt en ook voorbereid zijn op de impact van trends op de lange termijn. Toekomstige marktleiders zijn zowel ondernemend als flexibel. “De belangrijkste karakteristiek die bepaalt welke bedrijven zullen groeien en succesvol zullen zijn, is het vermogen om zakelijke besluiten snel te nemen en uit te voeren”, zegt Marc Guns, leider van Transaction Advisory Services, de afdeling van Ernst & Young die focust op en adviseert over onder andere due diligence, overnames en transaction support.

Optimisme

“Welke veranderingen verwachten bedrijven de komende drie jaar nu te zien in de zakelijke omgeving”, gaat Marc Guns in op een van de onderzoeksvragen. “Respondenten verwachten dat de economische condities zullen verbeteren op grond van een terugkerend optimisme. Dit zou inhouden dat de eigenlijke reden van de huidige situatie meer van doen heeft met sentiment dan met werkelijke problemen. Maar het zou een vergissing zijn te denken dat de crisis simpelweg is veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in de markt. De schade aan de financiële markt is behoorlijk groot en zeker niet subjectief.” Naast de terugkeer van vertrouwen verwachten respondenten ook dat er meer regelgeving zal komen. Guns: “Een andere verwachte verandering in de komende drie jaar is een toenemende efficiëntie van de bedrijfsprocessen, hoewel er wereldwijd nogal wat verschillen in perceptie zijn: 28% van de Amerikaanse respondenten zag efficiëntie als een belangrijke motor, terwijl men in China veel minder het belang daarvan inzag.”

Terugkeer naar ‘normaal’

“We hebben deelnemers aan het onderzoek ook gevraagd waarom zij denken dat de business niet meer zal kunnen terugkeren naar de ‘normale’ situatie”, vult De Vries zijn collega aan. “Hun antwoorden zijn in vijf categorieën in te delen. De eerste was dat de markt fundamenteel is veranderd. Minder consumenten bijvoorbeeld zijn bereid of in staat hun persoonlijke krediet te verhogen, en dit heeft zijn weerslag op sommige businessmodellen.” Ook zullen ondernemingen voorzichtiger zijn. Bedrijven verwachten strengere regelgeving en meer faillissementen, zodat risicovol gedrag zal worden vermeden. Als derde moeten bedrijven efficiënter gaan opereren. Nog steeds is er een sterke nadruk op kostenbesparingen en is er sprake van een grotere concurrentie. “De vierde categorie van antwoorden heeft betrekking op de lessen die zijn geleerd van de crisis”, legt De Vries uit, “hoewel de antwoorden nogal variëren per bedrijfssector. Vooral bedrijven in de financiële dienstverlening hebben een en ander moeten leren over transparantie en verantwoordelijkheid.” Als vijfde zullen bedrijven flexibeler moeten reageren op veranderingen in de markt. Hoewel dit geldt voor alle sectoren raakt het toch vooral de vastgoedmarkt en de detailhandel, waar het gebrek aan kredieten voor een dramatische terugval heeft gezorgd.

Performance, risk management en corporate strategy

Het is niet verwonderlijk dat bedrijven van plan zijn om aanzienlijke veranderingen aan te brengen in hun businessprocessen. Bijna 75% denkt dat een redelijke aanpassing nodig zal zijn, maar 40% verwacht zelfs een aanzienlijke omslag. “Drie kwesties vallen op bij hoe ondernemingen denken te veranderen in de komende drie jaar”, vertelt Guns. “De expansie naar nieuwe internationale markten, kostenbesparingen en het streven naar hogere efficiëntie.” Andere zaken waaronder fusies en acquisities, investering in nieuwe technologie, en herstructurering en decentralisatie komen lager uit de bus. “De grootste veranderingen worden verwacht op het gebied van ondernemingsstrategie en risicomanagement om te vermijden dat dezelfde fouten worden gemaakt die in het verleden hebben plaatsgevonden”, benadrukt De Vries. “Het onderzoek toont aan dat de volgende businessfuncties waarschijnlijk het meest zullen veranderen: informatietechnologie; performancemanagement; ondernemingsstrategie; verkoop en marketing; compliance en corporate governance, functiegebieden waarin Ernst & Young Advisory en Transaction Advisory Services van oudsher sterk zijn vertegenwoordigd en waarin de organisatie aanzienlijk kan bijdragen aan verbetering.”

Het plannen van groei

Recente stories