Gezonde krimp

De financiële storm van de afgelopen tijd lijkt even te zijn geluwd, maar dat betekent volgens Country Executive Jan de Ruiter van RBS Nederland niet dat ondernemingen nu opgelucht kunnen ademhalen.

“De relatieve kalmte wordt vooral veroorzaakt doordat de FED extra dollars in de Amerikaanse economie pompt”, aldus De Ruiter. “Inclusief de recent aangekondigde 600 miljard dollar zal het totaalbedrag aan ‘quantitative easing’ uitkomen op circa 2350 miljard dollar, oftewel 15% van het totale GDP (bruto binnenlands product, red.) van de VS. Ook de Bank of England, de ECB en de Bank of Japan stimuleren de economie middels kwantitatieve verruiming. De gunstige condities op de kapitaalmarkt worden dus kunstmatig gecreëerd door centrale bankiers. De FED is niet alleen een van de grootste partijen op de markt voor treasury’s, maar ook nog eens de meest prijsindifferente. Of, zoals wij binnen RBS graag zeggen: realiseert u zich vooral dat u deelneemt aan het grootste ‘economic policy experiment’ aller tijden. En, zoals met ieder experiment, staat de uitkomst niet vooraf vast en moeten we met name waken voor de onbedoelde neveneffecten. Ondernemingen zullen naar onze overtuiging hun bedrijfsvoering moeten afstemmen op de wetenschap dat deze kunstmatige situatie hoe dan ook een keer afgelopen is. Omdat schuld op dit moment zeer goedkoop is ten opzichte van eigen vermogen, is het wederom verleidelijk om de verhouding schuld versus eigen vermogen op te laten lopen. Immers, het is gunstig voor de gemiddelde vermogenskosten en daarmee voor de winstgevendheid. De rentegevoeligheid van veel partijen, in casu overheden en consumenten, is in haar algemeenheid nog nooit zo groot geweest, terwijl de rente historisch laag is. Logisch dus dat de beleidsmakers kiezen voor langdurig lage rentestanden en sturen op oplopende inflatie. De vraag is of het ook gaat lukken.”

Paradox

“Voor 2011 verwacht RBS een licht afzwakkende wereldwijde economische groei van circa 3,5% tegen 4,5% voor 2010, met name gedreven door de opkomende markten. Belangrijke onevenwichtigheden blijven betalingsbalanstekorten en -overschotten, valutaschommelingen, de prijzen van onroerend goed en de rentestanden. Om maar te zwijgen van de financiële positie van een groot aantal ‘sovereigns’. Afgaand op de prijsontwikkeling van uitstaande schuld en als gevolg van discussies op politiek niveau omtrent ‘moral hazard’, sluit de markt herstructureringen niet uit. De eerste herstructurering van overheidsschuld zal zeer waarschijnlijk tot substantiële turbulentie leiden op de financiële markten en tot gematigd hogere rentestanden. De paradox is dat de eerste overheid die herstructureert daarmee de weg effent voor beleggers om wederom in dat land te beleggen en daarmee verkoopdruk bewerkstelligt in staatsobligaties van de zogenaamd veilige landen. Met een relatief langdurige zwakke economische groei gaan we de rekening betalen voor al die tijd dat we onze welvaartsgroei mede op basis van krediet hebben gerealiseerd. Feitelijk hebben wij voor een deel ons toekomstig inkomen gehypothekeerd. We weten ook dat we het betalen van de aflossing bewust naar de toekomst hebben verschoven.”

Risicomanagement

“Groeivermindering hoeft overigens helemaal niet rampzalig te zijn, op voorwaarde dat het gematigd plaatsvindt. Als we de demografische ontwikkeling van Europa mede in ogenschouw nemen, zijn we blijkbaar in staat om onze welvaart vast te houden. Gelukkig doet de arbeidsmarkt het in ieder geval niet slecht en is innovatie misschien wel kansrijker in een vertragende economie dan in een sterk groeiende economie. Vanuit het besef dat er nog veel onevenwichtigheden opgelost moeten worden, is ons advies om financiële risico’s daar waar mogelijk uit te sluiten of verder te beperken. In concreto, speculeer dus niet op blijvend lage rentes als een relatief sterke stijging in een korte tijd niet opgevangen kan worden. Speculeer niet op een stijgende dollar als een sterke, plotselinge daling voor problemen zorgt. Indien de financiële risico’s zo veel mogelijk beheersbaar worden gemaakt via adequaat risicomanagement, kan het management zich voor honderd procent concentreren op de operationele gang van zaken. Daar wordt werkelijke waarde toegevoegd.”

Fusies en overnames

“Er liggen nog altijd kansen, ook in 2011, en wij helpen onze klanten graag om die kansen optimaal te benutten. M&A-activiteit neemt inmiddels weer toe en is enerzijds gericht op het consolideren van bepaalde marktposities en anderzijds op het verwerven van nieuwe marktposities. Goed doordachte transacties kunnen veel waarde toevoegen voor aandeelhouders. Ook hier geldt dat de gekozen financieringsstructuur robuust moet zijn en nadrukkelijk rekening moet houden met toekomstige negatieve ontwikkelingen op het gebied van rente, valuta en economische groei. Het is onze ervaring dat een te hoge leverage eerder leidt tot het verschuiven van toekomstige cashflows dan tot het creëren van waarde op de langere termijn. RBS beschikt over hoogwaardige expertise die bedrijven kan helpen om de financiële risico’s zo veel mogelijk te beperken of uit te sluiten. Eén financiële zekerheid is er namelijk wel: als het ergens fout gaat, gebeurt dat vaak op vijf plaatsen tegelijk en neemt de beheersbaarheid progressief af. Of het nu gaat om Corporate Risk Solutions, M&A Advisory of Debt Capital Markets: RBS formuleert op iedere complexe financiële vraag een passend, samenhangend antwoord. Wij hebben ons doel bereikt als iedere onderneming geïnformeerde beslissingen neemt.”

Gezonde krimp

Recente stories