Fortis Commercial Finance

Fortis Commercial Finance biedt ondernemers financieel houvast bij economische voor- en tegenspoed. De factormaatschappij voorziet daarbij in een optimale werkkapitaalfinanciering, gecombineerd met een persoonlijke aanpak. Hiermee kan iedere ondernemer strategische uitdagingen het hoofd bieden, zowel op de binnenlandse als internationale markt.

De economie klimt langzaam uit het dal. Toch worden facturen pas tegen het einde van de be­ talingstermijn voldaan en vaak zelfs nog daarna. Ook voorraden blijven langer liggen. Veel ondernemers kampen daar­ om met liquiditeitsproblemen. “Dit be­ lemmert hen bij uitdagingen als groei­ ende omzet of een overname” zegt Peter de Koning. Hij is als algemeen directeur werkzaam bij Fortis Commercial Finan­ce, de factormaatschappij die kan bogen op vijfenveertig jaar aan ervaring en expertise. “We blinken nog steeds uit in het vrijmaken van werkkapitaal uit debi­ teurenvorderingen, gekoppeld aan een persoonlijke flexibele aanpak. We finan­ cieren tot een percentage van negentig procent van de openstaande debiteuren­ vorderingen, waar een reguliere bank veelal niet verder gaat dan zeventig pro­cent. Op deze manier bieden we een ondernemer maximale financiële speel­ ruimte voor zijn activiteiten.”

Effectief creditmanagement

Fortis Commercial Finance financiert alle soorten en maten van ondernemin­ gen met een omzet vanaf één miljoen euro. De organisatie beschikt daarbij over een palet aan oplossingen. “De de­ biteurenadministratie is de basis voor onze financiering”, vertelt commercieel directeur Jacq Coppen. “De debiteuren­ administratie kan in samenspraak ver­ der worden uitgebreid met creditma­ nagement en insolventierisicodekking. In deze tijd is ons creditmanagement ei­genlijk een absolute pre. We managen daarmee allerlei vormen van aanma­ ningscycli, inclusief telefonische en juri­ dische incasso. Je merkt dat debiteuren toch sneller betalen als een gespeciali­ seerde partij hen namens de crediteur over een openstaande factuur benadert. Ons creditmanagement heeft een aan­ toonbaar toegevoegde waarde: we bren­ gen het gemiddeld aantal dagen dat fac­ turen uitstaan naar beneden.” Ondernemers die extra zekerheid over hun vorderingen willen, kunnen bij Fortis Commercial Finance ook terecht voor insolventierisicodekking. “Bij een goed­ gekeurde limiet garanderen we negen­ tig tot honderd procent dekking op een openstaande vordering bij faillissement van de desbetreffende debiteur”, zo ver­ zekert Coppen. “Dankzij onze dienstver­ lening kan een ondernemer aandacht aan andere lopende zaken schenken. We houden hem daarbij uiteraard op de hoogte van zijn vlottende activa. Indien gewenst adviseren we een ondernemer over bijvoorbeeld de risico’s in zijn debi­teurenportfolio.”

Factoring ontzorgt

Factoring heeft de reputatie arbeidsin­ tensief voor bedrijven te zijn. Niets is echter minder waar. “Door digitalisering is het heel eenvoudig om via een inter­ face de data van een cliënt nauwkeurig in te lezen”, verklaart De Koning. “Een ondernemer heeft er vervolgens nauwe­ lijks meer omkijken naar, maar kan natuurlijk altijd zelf online zijn debiteurengegevens of beschikbare financie­ ringsruimte bekijken via ons informatie­ systeem Speedata. Met deze service monitoren we continu de veranderingen in de debiteurenportefeuille. Als een cliënt geconfronteerd wordt met snelle groei of een seizoenspiek in de omzet dan weten we direct de waarde van de vorderingen om te zetten in beschikbare financiële ruimte. Fortis Commercial Finance is daarom bij uitstek de partij die de dynamiek van een debiteurenfi­ nanciering kan managen.” Via haar zusterbedrijf Finodis is Fortis Commercial Finance tevens in staat om een volledig spectrum aan diensten en oplossingen te bieden op het vlak van uitbesteding van financiële backoffice­ administraties. “Finodis levert met name diensten op het vlak van credit­ management en e-­invoicing”, licht De Koning toe. “E-­invoicing leidt tot kosten­ besparing in vergelijking met het prin­ ten en per post versturen van facturen. En uiteraard draagt e-­invoicing bij aan het verminderen van de CO2­voetaf­ druk.”

Internationale dienstverlening

Fortis Commercial Finance bekleedt wereldwijd een toppositie. De organisa­ tie is vertegenwoordigd in de dertien belangrijkste Europese landen en is on­ betwist marktleider in de Benelux. “Dankzij een specialistisch netwerk voorzien we wereldwijd in debiteurenfinancieringen, een dienst die we Multi­Local Commer­ cial Finance noemen”, vertelt Coppen. “Als een cliënt een of meerdere dochter­ ondernemingen in het buitenland heeft, financieren we per vestiging, maar wel onder één overeenkomst. Hiermee zijn we uniek in de markt. Daarnaast zijn we in staat internationaal vorderingen te in­ casseren. Als een cliënt bijvoorbeeld een Engelse of Duitse debiteur heeft, assisteert onze lokale vestiging bij het innen van de vordering. Zij kennen im­ mers goed de weg in het land.” Volgens De Koning illustreert de uitge­ breide dienstverlening de hoge stan­ daard die Fortis Commercial Finance hanteert. “Wij hechten sterk aan de re­ latie met onze klanten”, zegt hij. “Iedere cliënt krijgt één contactpersoon toege­ wezen. Daarnaast worden onze mensen continu opgeleid om klanten te helpen hun ambities waar te blijven maken. Het is dan ook illustratief dat we met veel cliënten al jarenlang zaken doen. Facto­ ring is bij uitstek de manier om bijvoor­ beeld een groei, overname of turn around te financieren. Veel onderne­ mers ervaren dan ook dat onze dienst­ verlening blijvende waarde aan hun be­ drijf toevoegt.”

Fortis Commercial Finance

Recente stories