‘Excelleren in zorgvuldig gekozen marktdomeinen’

Total Specific Solutions. De naam zegt het eigenlijk al: optimale oplossingen in specifieke markten. Robin van Poelje, sinds kort de nieuwe CEO van TSS verwoordt het zo: “We willen op het gebied van Business IT Alignment excelleren in zorgvuldig gekozen domeinen.”

Waar het volgens hem om gaat, is dat de klanten van TSS hun doelstellingen kunnen bereiken met behulp van de ICT­ oplossingen die TSS biedt. Total Specific Solutions is een marktgerichte organi­satie die middels zelfstandige, maar sterk samenwerkende eenheden gespe­cialiseerd is in bepaalde kennis­ of marktdomeinen. Deze domeinen zijn: gezondheidszorg, de gemeentelijke markt, nearshoresoftwareontwikkeling, hypotheken, ‘aquimatiseren’, lease, kwaliteitszorg, embedded software en talentontwikkeling. CFO Matthieu van Amerongen: “We richten ons uitsluitend op specifieke markt­ en kennisdomei­ nen omdat we diepgaande kennis willen leveren. Het landschap wordt complexer en de ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Ondertus­sen verwatert het kennisniveau van mensen als gevolg van de trend naar ‘vergooglen’ waardoor veel kennis van veel onderwerpen wordt verkregen, maar de daadwerkelijk benodigde diep­ gang voor beantwoording van complexe vraagstukken verdwijnt. Daarom zoekt men steeds meer oplossingen waarbij men optimale markt­ en domeinkennis krijgt ingebracht van de leverancier. Er is in toenemende mate behoefte aan kennisconcentratie en ‘kennisinstitu­ten’. Wij investeren daarom veel in ken­ nis binnen deze domeingebieden. Dit bieden wij onze klanten aan, waardoor zij hun klanten weer beter kunnen hel­pen.”

Kenniskampioenen

Van Poelje: “Wij noemen ons dan ook domeinkenniskampioen. Een voorbeeld is ons bedrijf PinkRoccade Healthcare. De mensen hier ademen, denken en le­ ven gezondheidszorg. Welke uitdagin­ gen liggen er in deze markt, welke pro­ cessen spelen er, wat wil de overheid, waar gaat deze markt naartoe? Dat is primaire kennis en daaruit vloeit de technologie voort die hierin ondersteu­ nend is. De technologie moet dan wel toekomstvast zijn, zo ingericht zijn dat ze mee kan met toekomstige verande­ rende doelstellingen van het bedrijf en geënt op marktstandaarden zodat deze makkelijk geïntegreerd kan worden.” Hij vervolgt: “Kenmerkend is bijvoorbeeld Healthcare’s succes met het op SAP ge­ baseerde CARECTRL in de zorgsector. Daarnaast maakt ook TASS deel uit van TSS: zij ontwikkelen software voor onder meer pacemakers en medische appara­ tuur. Deze moeten het altijd doen en be­ vatten daarom embedded software ont­ wikkeld door onze bekwame specialisten. Een laatste voorbeeld is Everest. Zij ma­ ken onder meer oplossingen voor de hy­ pothekenmarkt die banken, naar grote tevredenheid, in staat stellen multi­ labelstrategieën in de markt te zetten zonder een versnipperd IT-­landschap te creëren . Van Poelje: “We noemen dit Dynamic Business IT Alignment. Het is klassiek: de markt verandert, het bedrijf moet daarop in kunnen spelen en de technologie moet daarop aansluiten en erin meekunnen. Neem als voorbeelden de consument die zelf thuis een hypo­ theek wil afsluiten, de patiënt die online in zijn dossiers mee wil kijken en mis­ schien ook zijn paspoort digitaal wil gaan aanvragen. Dat betekent dus ei­ genlijk dat de klant van de klant bepaalt wat er in al die processen gebeurt. Dat moet realtime, 24 uur per dag, zeven da­gen per week. Het tempo van die veran­ deringen dat uiteindelijk aangedreven wordt door de consument neemt boven­ dien alleen maar toe. Om hierop in te kunnen spelen, heb je veel kennis van die specifieke domeinen nodig.”

Eenheid in verscheidenheid

Van Amerongen: “Daarom hebben we ons organisatiemodel ook zo ingericht. Per bedrijf heb je een andere cultuur die past bij de markt of het domein waarin het actief is. Co­maker, dat zich richt op de leasemarkt, heeft bijvoorbeeld een heel andere cultuur dan PinkRoccade Local Government dat oplossingen voor de gemeentemarkt ontwikkelt. Die moet je niet allemaal bij elkaar in een groot gebouw stoppen.” Van Poelje: “Daarom hebben we een organisatiemodel dat erop is gebaseerd dat onze 1600 kennis­ medewerkers niet moeten werken op een manier die ons past, maar naar de tucht van de markt. De verantwoorde­lijkheid ligt dan ook heel laag in de organisatie. Wij als moederbedrijf orkestreren en faciliteren. Daarnaast bewaken wij de kwaliteitsstandaarden, motiveren innovatie, vragen focus en houden de kernwaarden hoog. Op deze wijze ont­ staat cohesie, sturing en kwaliteit.” De directeuren van de verschillende TSS­ bedrijven bezoeken hun eigen klanten, stellen hun eigen businessplannen op en werven hun eigen mensen. De markt­ domeinen zijn businessunits met een grote mate van zelfstandigheid, want volgens TSS is dit de enige manier om dicht bij de markten te blijven, snel te kunnen schakelen en flexibel te opereren.

Continuïteit

De organisaties zijn veelal bekende lei­dende spelers in hun markten. Van Amerongen: “Door deze bedrijven samen te brengen in een geheel, kunnen wij de continuïteit, financiële slagkracht en professionaliteit van een grootbedrijf bieden. Alle bedrijven hebben autono­ mie binnen de richtlijnen en daar waar kansen liggen, wordt veelvuldig samen­ gewerkt.” Wat de toekomst betreft, ziet Van Poelje dat het aantal domeinen verder wordt uitgebouwd. Niet alleen in aantal, maar ook in diepte. “We gaan ons marktleiderschap verder verstevi­gen door te blijven investeren in de huidige en nieuwe domeinen en we gaan waar nodig internationaal uitbreiden. We hebben het afgelopen jaar tien miljoen euro geïnvesteerd in mensen en oplossingen en ook dat zetten we voort. Ook wat dat betreft mikken wij op continuïteit.”

‘Excelleren in zorgvuldig gekozen marktdomeinen’

Recente stories