Energie voor morgen

Dankzij de hoge gasprijzen zag Energie Beheer Nederland (EBN) haar resultaat fors stijgen. Dat vertaalde zich in een hoge notering in deze gids. Naast haar inzet op Nederlandse  voorzieningszekerheid werkt de staatsdeelneming aan verduurzaming van onze energievoorziening.

Energie voor morgen

Alle opbrengsten van de gaswinning draagt EBN af aan de staat. De extreem hoge gasprijs betekende naast een forse resultaatverhoging ook een versterking van de balans en de solvabiliteit. Financieel directeur Bas Brouwer: “Dat is uiteraard een goede ontwikkeling. Echter, de oorlog in Oekraïne zet alles in een ander daglicht. De hoge gasprijs, maar daarnaast zeker ook de klimaatambities, verhogen de urgentie om aan alle knoppen tegelijk te draaien – besparing, verduurzaming en waar mogelijk gaswinning uit onze kleine velden.”

‘De urgentie om aan alle knoppen tegelijk te draaien is uiterst hoog’

Voorzieningszekerheid

Brouwer: “Onze wettelijke taken betreffen de opsporing en winning van koolwaterstoffen in Nederland, zowel te land als ter zee. Ook adviseren we de overheid op het gebied van energiebeleid. Een nieuwe taak, afgelopen voorjaar, was het verder vullen van gasopslag Bergermeer. Op de Noordzee werken we samen met alle Nederlandse houders van een opsporings- of winningsvergunning. Veel gasreserves daar zijn uitontwikkeld. Toch wordt er ook nieuw gas gezocht, én gevonden, wat schoner is dan het gas van ver halen.

Klimaatdoelen

EBN faciliteert het ministerie van EZK op verschillende manieren om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Brouwer: “We slaan CO2 op in lege gasvelden onder de Noordzee en zijn betrokken bij tal van aardwarmteprojecten. Zo creëren we in Leeuwarden met verschillende partijen een warmtebron voor zo’n vijfduizend woningen. Ook hebben we in het kader van het SCAN-project voor de hele sector de ondergrond in kaart gebracht om inzicht te krijgen in het warmtepotentieel. Nu gaan we wetenschappelijke boringen doen.”

Waterstof opslaan

‘Daarnaast nemen we deel in ontwikkelingen van groene waterstof en groen gas, respectievelijk op platformen op zee en het terrein van de oude gaszuiveringsinstallatie in Emmen’. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om waterstof op te slaan in lege gasvelden. Vraag en aanbod van energie zijn niet altijd ideaal op elkaar afgestemd, dus is het gunstig om bijvoorbeeld windenergie om te zetten in waterstof, tijdelijk op te slaan en later te gebruiken. Zo dragen we met kennis, kunde en kapitaal bij aan een schonere energievoorziening.”

Recente stories