‘Elke brand laat zich met een glas water blussen’

De huidige mondiale economische crisis dwingt bedrijven tot het kiezen van nieuwe posities. Ernst & Young ontwikkelt daarvoor scenario’s, gebaseerd op de overtuiging dat de continuïteit van bedrijven staat of valt met de discipline IT.

Ondernemingen zijn gericht op het creëren van waarde en oriëntatie op prestaties enerzijds en anderzijds door risicomijdend gedrag. Deze twee polen weten zich weerspiegeld in de organisatie van de adviesdiensten van Ernst & Young: business advisory service en business risk services. Drs. Jan Willem Pauw is bij Ernst & Young verantwoordelijk voor Program Advisory Services, de jongste loot aan de Ernst & Young-tak. “Het bedrijfsleven legt in deze periode van economische stagnatie veel nadruk op waardevermeerdering en renderende investeringen”, stelt hij. “Centrale vraag is in hoeverre de discipline IT daaraan kan bijdragen en tegelijk de continuïteitsdoelstelling kan ondersteunen.”

Risicomanagement

“Als bedrijven waarde willen creëren, hebben zij onveranderlijk IT nodig. Bedrijven zijn temeer afhankelijk van IT omdat zij zich, juist in deze tijd, dienen te onderscheiden in een sterk competitieve markt: innovatie met IT is een noodzakelijk onderdeel van het onderscheidende vermogen van een bedrijf. nu een groot deel van de ondernemingen in turbulente omstandigheden verkeert, is het belangrijk dat zij zich dat realiseren. Bedrijven die zich onder de huidige omstandigheden klein maken en wachten tot de bui is overgewaaid, lopen een grote kans dat ze het uiteindelijk niet redden.” “In de visie van Ernst & Young is de IT-functie van een organisatie veel breder dan de IT-organisatie zelf. De waardeketen begint bij de business en eindigt bij IT. Ergo: geen business zonder IT. maar ook IT zal haar bijdrage aan noodzakelijke kostenreductie moeten leveren. En daar liggen risico’s op de loer: simpele ingrepen kunnen ertoe leiden dat cruciale kennis over het bedrijf en zijn processen wegvloeit. Dat is niet in het bedrijfsbelang; op die manier komt de onderneming van een koude kermis thuis. Kenniscontinuïteit is van strategisch belang.”

Proactief risico’s signaleren

“Juist nu dienen bedrijven extra aandacht te geven aan beheersing van de risico’s, zowel in het operationele deel als in de veranderagenda. Die risico’s moeten proactief worden gesignaleerd. Dat eist weer expertise en ervaring. Het is een onafhankelijke partij als Ernst & Young die dergelijke risico’s, als zich veranderingen in het operationele deel van het bedrijf aandienen, voor het bedrijf signaleert en bewaakt. met de nadruk op proactief. Ik ben ervan overtuigd dat elke brand zich met een glas water laat blussen, mits het bedrijf er maar tijdig bij is. met andere woorden: als bedrijven, zeker in de omstandigheden van nu, de juiste maatregelen op het juiste moment treffen, worden problemen ondervangen voordat de continuïteit in gevaar komt. En dat lukt natuurlijk alleen met een grote dosis kennis en ervaring.” “Het is voor ondernemers vaak geen geringe opgave om de uit de risico’s voortvloeiende vraagstukken op te lossen. De ondernemer van vandaag de dag bevindt zich in een complexe omgeving: zijn bedrijf omvat verschillende bedrijfseenheden, er zijn stakeholders, zowel zakelijk als maatschappelijk, er zijn culturele issues en integratievraagstukken, en IT is bovendien aanzienlijk ingewikkelder van aard. Zeker, we zijn er in het verleden in geslaagd om de kosten te verlagen – denk aan outsourcing en offshoring – maar daarvoor in de plaats is een groot aantal risico’s teruggekomen, risico’s die vooral op het bordje van de lijnmanagers zijn beland.” “Die intrinsieke trend naar complexiteit met bijbehorende risico’s vormt een bedreiging voor het succes van de onderneming. In de praktijk worden wereldwijd enorme budgetten aan IT-oplossingen gespendeerd, maar de faalfactoren van dergelijke projecten zijn immens en kunnen tot grote problemen tussen afnemer en leverancier leiden. Sturing en risicobeheersing zijn geboden. Daarin is een rol voor Ernst & Young Quality Advisory weggelegd.”

Bekijk waardeketen integraal

“Akkoord, kostenbesparingen dus, ook in de IT-hoek. De paradoxale boodschap van managers, zo blijkt uit eigen onderzoek van Ernst & Young, is dat 51% vindt dat de IT-kosten inderdaad kunnen worden verminderd, maar dat 31% denkt dat het bedrijf meer in IT moet investeren om op bedrijfsniveau de kosten te kunnen reduceren. Dat neemt niet weg dat er voor de korte termijn wel degelijk laaghangend fruit is. Bijvoorbeeld: externe medewerkers vervangen door interne, krachtige standaardisatie in combinatie met herziening van leverancierscontracten, inkoop, virtualisatie en consolidatie van technische infrastructuur. Het schrappen van applicaties en programma’s is daarentegen een onmogelijk probleem: dat raakt aan de waarde van het bedrijf. Bezuinigen op outsourcing en offshoring biedt op de korte termijn evenmin soelaas.” “Het is belangrijk om vanuit de waardeketen te redeneren. IT is niet langer de schuldige aan de problemen rond IT, is mijn stelling. Bekijk de waardeketen liever integraal. Ik ben er voorstander van om bij de start en op regelmatige basis daarna een risico-effectrapportage van omvangrijke programma’s samen te stellen. ondernemers die die risico’s kennen, hebben immers een voorsprong. Dus vooral in deze complexe omgeving is het een slimme zet om heel proactief en onafhankelijk risicomanagement uit te voeren. Want de grootste bedreiging voor succesvolle verandering is complexiteit.”

‘Elke brand laat zich met een glas water blussen’

Recente stories