Eigendomsrechten zijn basis voor gezonde economie

Het Kadaster levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en internationale samenleving.

“Eigendomsrechten zijn de basis voor een gezonde economie”, aldus Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster. “Pas als iemand iets bezit en dit is geregistreerd, dan kan hij ruilen, kopen, verkopen en investeren. Het feit dat we dit in Nederland zo goed voor elkaar hebben, geeft een enorme rechtszekerheid en een basis voor onze economie. Met deze kennis helpen we ook andere landen.”

Ze vervolgt: “Het Kadaster is vanaf 1832 bezig met eigendoms- en landregistratie. We hebben het echt goed voor elkaar hier in Nederland. Zozeer zelfs, dat mensen er misschien wel te weinig bij stilstaan wat we hebben opgebouwd en wat een voorrecht het is om zo’n gedegen registratie te hebben. In 2007 vierden we dat het Kadaster 175 jaar bestond. We hebben daarbij gekozen voor het thema ‘Armoedebestrijding door eigendomsregistratie’. Celine d’Cruz, directeur van Slum Dwellers International, vertelde ons hoe zij in de sloppenwijken van India mensen helpt om hun modderpoel en hun krotje geregistreerd te krijgen. Op het moment dat dit ging lukken, zag je dat de modderpoel verdween, de golfplaten werden wat steviger bevestigd. Je zag vervolgens langzaam maar zeker het welvaartspeil groeien. Mensen beseften dat ze eigenaar van hun krotje waren en gingen daar iets mee doen.”

Goud

Dit soort houvast bieden is volgens Burmanje de kern van het Kadaster. “Nederland heeft goud in handen. Vooral sinds de Topografische Dienst bij de organisatie is gekomen, kan het Kadaster ook geo-informatie toevoegen. Want nu kun je niet alleen zien wat van wie is, maar je hebt ook de hele context erbij. Waar ligt het, wat gebeurt er op die grond en ga zo maar door. We hebben alle locatiegebonden informatie onder één dak. De mogelijkheden zijn ongekend. We helpen anderen om heel gedegen keuzes te maken. Bijvoorbeeld als je een hogesnelheidslijn wilt aanleggen: waar laat je die lopen, wat zijn de gevolgen voor natuurgebieden, wat kosten de alternatieven, wat zijn de consequenties? Een ander voorbeeld is de besluitvorming over het al dan niet onder laten lopen van de Hedwigepolder. Met onze gegevens kun je inzicht krijgen in wie daar wonen en wat een indicatie is van de grondwaarde.”

Burmanje wijst ook op de gevolgen van natuurrampen zoals tsunami’s en aardbevingen in andere landen, waarbij hele stukken land worden weggevaagd en steden omvallen. “Dankzij een goede registratie van wie waar woont en hoe de eigendomsrechten liggen, gaat het herstel sneller. Het is ver weg van ons land, maar wij helpen wel bij dat soort situaties met onze kennis en onze aanpak.”

Het Kadaster levert bijdrage aan samenleving

Investeren

Ook aan het Kadaster gaat de crisis niet onopgemerkt voorbij. “We hebben al een zware tijd achter de rug en zitten er nog steeds in”, aldus Burmanje. “Enerzijds zijn we voor onze inkomsten voor een groot deel afhankelijk van de vastgoedmarkt. Anderzijds bezuinigt de overheid sterk.”

De overheid richt zich momenteel sterk op beheersing van de kosten. Burmanje legt uit dat hierdoor zaken als innovatie en ontwikkeling in het gedrang dreigen te komen. “Maar juist deze zaken zijn voor onze klanten van levensbelang”, zegt ze. Als voorbeeld wijst de bestuursvoorzitter op het feit dat het Kadaster er als eerste in de wereld in is geslaagd om volledig geautomatiseerd topografische kaarten te maken. “Hiermee hebben we de productietijd terug weten te brengen van vier jaar tot vier weken. Dit zorgt ervoor dat de kaarten sneller actueel zijn voor de gebruiker. Dit vergde wel een investering, maar deze verdient zich dubbel en dwars terug. En de hele wereld heeft nu belangstelling voor dit proces.”

Ze vervolgt: “We kunnen het ons niet veroorloven om pas op de plaats te maken, anders zouden we bij wijze van spreken nog steeds de postduif rondsturen.”

Samenwerken

Burmanje besluit: “Het Kadaster heeft er bewust voor gekozen om zich aan te passen aan de huidige tijd. We waren vroeger alleen een bolwerk van feiten en data. Maar we worden nu steeds meer gevraagd om onze kennis en kunde beschikbaar te stellen voor maatschappelijke vraagstukken. Het Kadaster zoekt samenwerking. Niet alleen met de overheid, maar ook met de private sector en over de grenzen. Dat is onze wereld en daar sluiten we op aan. Maar we moeten dan wel de ruimte hebben om te blijven investeren en innoveren. Alleen op die wijze kan het Kadaster zijn maatschappelijke en economische rol goed blijven vervullen.”

Eigendomsrechten zijn basis voor gezonde economie
  • Tim de Vogel
  • Fjodor Buis

Recente stories