Drie eeuwen traditie in vooruitdenken

Vroegtijdig inspelen op trends is een terugkerend element in de geschiedenis van MeesPierson. Die traditie in vooruitdenken blijkt onder meer uit de dienstverlening voor ondernemers, vertelt Eran Habets. Zo hebben zij bij MeesPierson één aanspreekpunt voor zakelijk en privévermogen.

“Twee op de drie cliënten zou bereid zijn ons te introduceren bij bekenden.” Eran Habets, algemeen directeur bij MeesPierson in Nederland, citeert uit een recent tevredenheidsonderzoek onder cliënten. Die uitkomst stemt tot tevredenheid gezien de ontwikkelingen in de financiële wereld het afgelopen jaar, zegt hij. “In alle turbulentie hebben we het vertrouwen van klanten dus weten te behouden. We zijn in 2008 zelfs gegroeid.” Voor Habets bevestigen het vertrouwen en de groei dat MeesPierson de juiste koers vaart. Kenmerkend voor die koers vindt hij onder meer dat de bank “van huis uit vrij defensief is”. “Daarom hebben we ook in een moeilijk jaar als 2008 relatief goed gepresteerd voor onze cliënten.” Een ander punt dat er volgens hem uit springt, is de kwaliteit van het relatiebeheer. “Bij de huidige onrust is de rol van de relatiemanager belangrijker dan ooit. Die moet de belangen van de cliënt goed onderkennen en daar vervolgens naar handelen.” Trots verwijst Habets in dit verband naar onderzoek van Euromoney, dat jaarlijks de dienstverlening van private banks onder de loep neemt. Een van de eerste plaatsen die MeesPierson in de editie van 2009 behaalde was voor relatiebeheer.

 

Trends

De focus op relatiebeheer is voor MeesPierson geen modegril, maar past in de lange traditie van de bank waarvan de oudste wortels stammen uit 1720, het jaar waarin Mees & Zoonen en Hope & Co. ontstaan. In die traditie staat van oudsher centraal dat de dienstverlening naadloos moet aansluiten bij de wensen van cliënten. Ook of juist als die wensen nieuw zijn en de cliënt feitelijk vraagt om uitbreiding van het dienstenpakket of om maatwerk. Dit impliceert onder meer dat de bank vroegtijdig inspeelt op trends. “We hebben een traditie in vooruitdenken”, aldus Habets. In het rijke verleden zijn moeiteloos voorbeelden te vinden van diensten waarmee voorlopers van MeesPierson de primeur hadden. Een aansprekend voorbeeld van maatwerk is de financiering van de grootste onroerendgoedtransactie uit de geschiedenis: de overdracht van Louisiana Territory van Frankrijk aan de Verenigde Staten in 1804.

 

Verder liep MeesPierson onder meer voorop in het aanbieden van fondsen van andere partijen. “Al in 1969 introduceerden we de zogenoemde 'open architectuurstructuur'. Die houdt in dat we overal in de wereld zoeken naar de beste aanbieders en zodoende echt onafhankelijk kunnen adviseren. Dat geldt zowel voor beleggingen als voor het verzekeren van alle materiële en immateriële zaken.” Een ander treffend voorbeeld vindt Habets de introductie, in 1993, van Wealth Management, een geïntegreerd dienstenpakket dat naast structureren en beleggen ook financieren omvat. Verder oriënteerde MeesPierson zich op duurzame beleggingsmogelijkheden, lang voordat dit gemeengoed was. Zo startte al in 2000 de samenwerking met Triodos Bank voor duurzaam vermogensbeheer, die enkele jaren later uitmondde in een joint venture. Duurzaamheid is volgens Habets een thema dat blijvend actueel is in private banking. Dat MeesPierson hiermee inmiddels negen jaar actief is, onderstreept dat de private bank vooroploopt bij het aanvoelen van en inspelen op trends. Ook de dienstverlening voor ondernemers is voor Habets een goede illustratie van de wijze waarop MeesPierson de dienstverlening toespitst op de wens van cliënten.

 

Enterprise & Entrepreneur

“Iemand die vermogen heeft, wil dat minimaal in stand houden. Wil je dat goed doen, dan moet je om te beginnen kijken naar zowel het privévermogen als het zakelijke vermogen en hoe je beide kunt optimaliseren. Vanzelfsprekend komt daarbij ook vermogensoverdracht aan de volgende generatie aan bod. Je moet dus zowel het zakelijke als het privévermogen in ogenschouw nemen. Maar vaak zijn dat gescheiden kanalen. Dan heeft de ondernemer bij de bank een apart aanspreekpunt voor zijn zakelijke en privébelangen. Bij ons hebben ondernemers één aanspreekpunt voor alles wat hen financieel aanbelangt. Met onze Enterprise & Entrepreneur-aanpak sluiten we aan bij de trend dat ondernemers een integrale aanpak willen. Voor actieve ondernemers is daarnaast gemak belangrijk. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun aanspreekpunt hun belangen optimaal behartigt.”

 

Habets legt de lat voor zichzelf en zijn collega’s hoog, getuige de ambitie om de meest vertrouwde adviseur te worden. De basis voor het vertrouwen komt wat hem betreft uit de structurering van het vermogen, net als relatiebeheer en de dienstverlening voor ondernemers; een aspect waarop MeesPierson als eerste eindigde in het eerdergenoemde onderzoek van Euromoney. “Vermogensstructurering is voor ons altijd het vertrekpunt. Die vormt het fundament voor de relatie met de cliënt. Dat betekent dat je met de cliënt goed in kaart brengt hoe het vermogen is opgebouwd, welke wensen en behoeften er leven en hoe de plannen voor de toekomst eruitzien. Het is een samenspel tussen cliënt en adviseur. De adviseur biedt tegenwicht en fungeert als sparringpartner om voor de cliënt tot de beste oplossing te komen.”

Drie eeuwen traditie in vooruitdenken

Recente stories