‘Communicatie over pensioenen wordt steeds belangrijker’

Voor CFO’s is de pensioenopbouw van werknemers steeds meer financieel van invloed op de algemene bedrijfsvoering. Pensioenvoorzieningen kunnen schommelingen in de winst-en-verliesrekening en risico’s op de balans veroorzaken. Aegon biedt oplossingen die dat soort risico’s en kosten beter beheersbaar maken.

Maarten Edixhoven is afgelopen juni toegetreden tot de directie van Aegon Nederland als directeur Pensioen. Hiervoor was hij directievoorzitter bij Zwitserleven. “Een van mijn redenen om voor Aegon te willen werken,” vertelt hij, “was dat het bedrijf alle bouwstenen in huis heeft om werkgevers en deelnemers te helpen met de opbouw en het onderhoud van pensioenen.”

Hij schetst twee grote bewegingen op pensioengebied: “Uit gesprekken maak ik op dat CFO’s relatief veel aandacht besteden aan pensioenen”, vertelt hij. “Dit komt doordat er de afgelopen jaren veel is veranderd. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die werkgevers steeds vaker expliciet vermelden. Als gevolg van toezeggingen die zijn gedaan over inflatiecorrectie en middelloonregelingen, lopen bedrijven het risico dat ze geld moeten bijstorten. Dit drukt op de bedrijfsbalans, iets wat veel bedrijven niet goed kunnen dragen. En wat moeilijk uitlegbaar is aan bijvoorbeeld buitenlandse eigenaren. Wij hebben financiële oplossingen in huis om te zorgen dat de balans niet meer geraakt wordt door pensioenvoorzieningen.”

Edixhoven vervolgt: “Een andere grote beweging is dat zowel de staat als bedrijven de risico’s van lang leven van werknemers en renteschommelingen niet langer kunnen en willen dragen. Die risico’s zijn bij de werknemers en zelfstandigen terechtgekomen. Dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd, is inmiddels wel bekend. Maar waar veel mensen zich nog onvoldoende van bewust zijn, is dat ze minder pensioen bij elkaar kunnen sparen. De verlaging van het opbouwpercentage van 2,15 naar 1,875% heeft gevolgen voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen, en voor het nabestaandenpensioen. Om dit te compenseren moeten werknemers zelf een aanvullende regeling treffen, bijvoorbeeld een lijfrente of banksparen.”

‘Mensen moeten zich nog bewuster worden van hun pensioen’

Kosten transparant

Aegon speelt actief op deze ontwikkelingen in, vertelt Edixhoven. “Een voordeel van verzekeraars als Aegon is dat vooraf duidelijk kan zijn hoeveel premie je moet afdragen. Wij houden de kosten inzichtelijk en bieden maatwerkoplossingen per doelgroep. Zo bestaat er voor pensioenfondsen die op willen houden de mogelijkheid om de risico’s, de administratie en het vermogensbeheer bij ons onder te brengen. Ook kunnen pensioenfondsen componenten bij ons onderbrengen. Steeds meer pensioenfondsen kijken daarbij naar de financiële kracht van Aegon. Wij hebben in Nederland de sterkste rating van alle pensioenverzekeraars: AA-minus. Dat maakt ons tot de meest solide grote verzekeraar van het land. Dat was dit jaar ook voor de mijnfondsen de doorslaggevende factor om hun verplichtingen bij ons onder te brengen. Voor de bijna 28 duizend mijnwerkers en de mijnbeambten bracht de overdracht een eenmalige verhoging van de pensioenen met zich mee van respectievelijk minimaal 8 en 10%.”

Edixhoven vervolgt: “Grote werkgevers met dito pensioencontracten hebben de draagkracht om financieel adviseurs in te huren, maar voor kleinere mkb-bedrijven is dit moeizamer. En kost het al snel veel geld ten opzichte van de pensioenpremie. Wij steunen het mkb in hun pensioenvoorziening met een abonnement op onze premie pensioeninstelling of garantiepensioen, dat per maand op te zeggen is. Ons dochterbedrijf TKP in Groningen verzorgt de administratie van bedrijfspensioenfondsen. Het heeft een eigen premie pensioeninstelling, Cappital. Cappital richt zich juist succesvol op (de werknemers van) grote ondernemingen.”

 

Zekerheid bieden

Afgezien daarvan zijn pensioenen gewoon een kostbare aangelegenheid, weet Edixhoven, waar werknemers zich steeds kritischer over tonen. Mede als gevolg van de recente verlagingen van pensioenen door veel pensioenfondsen. “Daarom is Aegon druk bezig om het bewustzijn van de deelnemer te verhogen en hem met websites en apps persoonlijker te informeren over het eigen pensioen. Bijvoorbeeld met een pensioenplanner, gekoppeld aan het huidige pensioen. Met onze vrij toegankelijke onlinegame ‘Speel je toekomst’ kan iedereen zien of zijn verwachtingen over het pensioen realistisch zijn. Verder hebben we apps om inzicht te bieden, zoals de pensioen-app, waarmee werknemers kunnen zien wat hun pensioen nu doet en wat ze krijgen als ze 65 jaar worden. We gaan daarmee verder dan de wettelijke verplichtingen over communicatie met deelnemers. Communicatie wordt ons inziens steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de beslissers van pensioenregelingen: hoe kun je zorgen dat de deelnemer zelf aan het stuur komt van zijn eigen pensioenverzekering? Nu is er het momentum om tot een stelselwijziging over te gaan, waarbij individuele verantwoordelijkheid met collectieve schaalvoordelen centraal staat.”

 

 

De CFO als werknemer

Een van de voortvloeiselen uit het Witteveenkader is dat het maximumloon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000,-. “Daarmee worden grootverdieners na zzp’ers de eerste groep werkenden die hun pensioen echt zelf individueel moeten regelen”, legt Edixhoven uit. “Nederland telt 145.000 mensen in loondienst die meer dan een ton per jaar verdienen. Om een onbezorgde oude dag zeker te stellen, moet deze groep zelf maatregelen nemen voor het deel van hun loon boven de ton. Bij Aegon gaat het om 1% van alle deelnemers. Wij willen hen goed voorlichten en tot tijdige actie aansporen. Een aanvullend pensioen biedt hun vrijstelling in box 3. Door de verlaging van het opbouwpercentage wordt ook het nabestaandenpensioen een stuk lager. Met een extra regeling vanuit de nettosfeer kunnen nabestaanden wel goed verzorgd achter worden gelaten.”

‘Communicatie over pensioenen wordt steeds belangrijker’

Recente stories