Migration Match

Migration Match

Branche
ICT - Migration
Overige informatie

Vestiging West
Rouboslaan 34
2252 TR?? Voorschoten
Postadres:
Postbus 206
2250 AE ??Voorschoten
Telefoon: 071-5601270
E-mail: info@migrationmatch.nl

Vestiging Noord
Abe Lenstra Boulevard 58
8448 JB?? Heerenveen
Postadres:
Postbus 660
8440 AR Heerenveen
Telefoon: 0513-644920
E-mail: info@migrationmatch.nl

Het initiatief tot oprichting van Migration Match is voortgekomen uit de vraag van relaties om hen te ondersteunen in complexe, grootschalige projecten, de wens van de oprichters om de krachten te bundelen en de behoefte om een éénduidig en herkenbaar beeld naar de markt toe te presenteren.

 

Vóór de oprichting van Migration Match werden deze trajecten vanuit de twee afzonderlijke bedrijven ingevuld.
Door Migration Match werden en worden op deze wijze verscheidene migratietrajecten succesvol aangestuurd.
In 2008 is de dienst Cost Control in het dienstenportfolio van Migration Match opgenomen.

Migration Match is gespecialiseerd in ICT-migraties
Wij schuiven vaak bij klanten aan tafel om vastgelopen ICT migraties vlot te trekken. Omdat wij als geen ander in staat zijn de complexiteit en de hoeveelheid werk van ICT-migraties te managen. 

Migration Match heeft een eigen(wijze) visie op het doen van migratieprojecten en heeft op basis daarvan haar eigen migratie management methode M3© ontwikkeld. Wij onderkennen dat het zwaartepunt van een migratie ligt in de voorbereiding en niet in de technische uitvoering van de migratie.

 

Verzamelen, repareren, definiëren
Voor een snelle en succesvolle ICT werkplekmigratie is het noodzakelijk dat de doelomgeving waarnaar men migreert gedefinieerd en gespecificeerd is. Het is essentieel dat infrastructuur en product- dienstcombinaties passen bij de businessprocessen en werkstijlen van de organisatie. Daarbij maakt het niet uit of de doelomgeving wordt beheerd door de eigen organisatie of een externe leverancier.

Voor een snelle en succesvolle ICT werkplekmigratie is het evenzeer belangrijk dat de oude omgeving bekend is. Het is noodzakelijk te weten wat er is en hoe het wordt gebruikt.

 

Een goede voorbereiding is specialistenwerk
Onze ervaring is dat voorbereidingsinspanningen buitensporig worden verzwaard door:

  • Het ontbreken van informatie over de huidige situatie, deze is vaak verouderd en incompleet en dient door ons te worden verzameld, gerepareerd en gecombineerd.
  • Het ontbreken van een detailuitwerking van de doelomgeving op basis van organisatorische eisen en wensen.

Dit heeft tot gevolg dat:

  • De gevonden en gerepareerde informatie nieuwe inzichten verschaft die vragen om aanpassingen op de gedefinieerde technische oplossing.
  • Er vaak een kloof moet worden gedicht tussen de wensen van de organisatie en de geboden oplossingen ten aanzien van producten diensten combinaties. Het definiëren van bijvoorbeeld user-provisioning oplossingen of uitzonderlijke Service Level Agreements voor bedrijfstoepassingen zijn eerder regel dan uitzondering.

Fit for purpose
Daardoor is een migratieproject veeleer een hefboom naar de detaillering en herdefinitie van de doelomgeving dan een simpele verhuizing. Niet in de laatste plaats omdat de doelomgeving vaak is opgezet als een te gestandaardiseerd: “One size, fits all” oplossing in plaats van “Fit for purpose”.