Inzicht in een waardevolle toekomst

Martin van Rijn, CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie en coöperatie PGGM, verwacht dat 2012 in het teken zal staan van het nieuwe pensioencontract, inzicht en nieuwe samenwerkingsvormen.

“Komend jaar wordt transparantie nog belangrijker en zal er gerichter over pensioen gecommuniceerd moeten worden”, aldus Van Rijn. “Communicatie over kosten en risico en over hoe deze twee onderwerpen elkaar beïnvloeden, gaat komend jaar een nog grotere rol spelen. De uitdaging voor PGGM zal zijn om namens de klanten (de pensioenfondsen) goed uit te leggen welke risico’s er zijn en welke je wel en welke je niet wilt nemen, zodat hun deelnemers beter inzicht krijgen in wat er gebeurt, bij zowel zwaar weer als mooi weer. Daarnaast zullen we volop aandacht besteden aan de waardevolle toekomst: wat moet je straks allemaal doen met je pensioen en eventuele aanvullende voorzieningen.”

Van transparantie naar inzicht

“Bij die vraag moet je je realiseren dat een waardevolle toekomst er voor de een anders uitziet dan voor de ander”, vervolgt Van Rijn. “Die individualisatie zal zich de komende jaren alleen maar doorzetten. Daarom werken we sinds begin dit jaar samen met de Rabobank en hebben we gezamenlijk het initiatief ‘Samen voor later’ opgezet. Via de website www.pggm.nl/samenvoorlater biedt PGGM als coöperatie haar leden actueel inzicht en overzicht in hun huidige pensioensituatie en de impact daarvan op hun financiële toekomst. Indien gewenst, kan het lid met deze informatie naar de Rabobank voor advies over oplossingen om een eventueel pensioentekort aan te vullen. Deze service zal voor veel mensen een belangrijk hulpmiddel worden om een realistische inschatting te kunnen maken van hun financiële toekomst. Op basis daarvan kunnen ze besluiten om extra maatregelen te nemen, of besluiten dat juist niet te doen. De onzekerheid die we op dit moment bij veel mensen zien, komt voor een belangrijk deel voort uit het ontbreken van inzicht. Als reactie op dit gebrek aan inzicht worden soms aanvullende producten aangeschaft, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. De focus moet verschoven worden van transparantie, waarbij je alleen informatie beschikbaar stelt, naar inzicht, waarbij mensen daadwerkelijk begrijpen wat de informatie die ze krijgen inhoudt. In dit licht heeft PGGM de Pensioenverkenner ontwikkeld, een innovatieve onlinetool die de individuele deelnemer laat zien welke invloed variabelen zoals pensioenleeftijd en risico hebben op zijn of haar pensioen. De PGGM Pensioenverkenner is bedoeld om de complexe pensioenmaterie inzichtelijk te maken voor de deelnemers van onze klanten, de pensioenfondsen. Aan de hand van persoonlijke pensioengegevens wordt een grafiek gegenereerd waarin mensen zelf kunnen zien wat meer of minder risico, langer of korter werken en (extra) sparen betekenen voor hun pensioen. Door in de PGGM Pensioenverkenner de bijbehorende schuifjes aan te passen, wordt zowel grafisch als in cijfers zichtbaar wat de gevolgen zijn voor het te verwachten pensioen. Met de demo van de PGGM Pensioenverkenner (www.pggm-pensioenverkenner.nl) kan ook inzichtelijk worden gemaakt welk effect bepaalde besluiten in de pensioenwereld kunnen hebben op de hoogte en zekerheid van het pensioen.”

Coöperatiegedachte

“Nieuwe vormen van samenwerking, met name op de domeinen pensioen, zorg en wonen, worden steeds belangrijker. Daarbij gaan ook de niet-materiële aspecten van een waardevolle toekomst een rol spelen, zoals het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Hier kun je moeilijk voor sparen of je voor verzekeren. Daarom zijn we in gesprek met organisaties om een soort marktplaats te ontwikkelen, waar bij wijze van spreken vraag en aanbod van aandacht en gezelschap bij elkaar kunnen komen. De coöperatiegedachte is bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden voor ons leidend. De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties. De VN zijn van mening dat coöperaties positieve invloed hebben op het terugdringen van armoede, het creëren van werk en het bevorderen van de sociale integratie. In aansluiting daarop willen wij als PGGM samen met belanghebbenden gaan inventariseren wat de coöperatie voor hen nu eigenlijk inhoudt, met name op het aspect lidwaarde. Wat is de invloed van de leden op je beleid en hoe kun je daarover verantwoording afleggen? We gaan onderzoeken of we de coöperatieve gedachte breder kunnen neerzetten, omdat er nu eenmaal een rechtstreeks verband bestaat tussen deze bedrijfsvorm en de wijze van bedrijfsuitoefening. Het feit dat PGGM een coöperatie is, betekent dat we primair gericht zijn op kwaliteit van onze dienstverlening, het bieden van toegevoegde waarde aan onze klanten en leden, en continuïteit van ons bedrijf. In de tijd dat coöperaties werden opgericht draaide het erom gezamenlijk risico’s te dragen of waarborgen te creëren in een onzekere wereld. Hier draait het nog steeds om en het wordt in de nabije toekomst zelfs nog belangrijker. En om de domeinoverschrijdende vraagstukken van morgen op te pakken, zullen we samenwerking met andere partijen zoeken. Hierin kan iedere gespecialiseerde partij doen waar ze goed in is en creëren we samen de meerwaarde.”

Inzicht in een waardevolle toekomst

Recente stories