Integriteit in de zorg vergt nog veel missiewerk

Hoffmann B.V. is bekend van haar recherche-activiteiten in het bedrijfsleven, maar wil de decennialang opgebouwde expertise ook inzetten voor het bevorderen van integriteit in de zorg.

Operationeel directeur Jos Meekel: “We hebben in het voorjaar van 2010 een Zorgspecial uitgegeven die onder 10.000 leidinggevenden is verspreid. Daarin reageren gezaghebbende experts op een aantal stellingen rond het thema integriteit in de zorg. Uit reacties van de lezers bleek dat men zich nog lang niet genoeg bewust is van de aard en de omvang van de problematiek en dus ook onvoldoende oog heeft voor de kosten die dit voor de gemeenschap met zich meebrengt. Uiteraard volgen ook de zorgverzekeraars deze discussie met argusogen. Het is mede in hun belang dat de kosten van de zorg omlaag gaan en bestrijding van criminaliteit hoort daarbij. Vergroting van de bewustwording van veiligheids- en integriteitsrisico’s in de zorgsector zal zeker bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Wij kunnen vanuit onze decennialange praktijkervaring een belangrijke bijdrage leveren aan die bewustwording.”

 

Volgens Meekel wordt Hoffmann B.V. nog te vaak repressief ingeschakeld: “Als het voorval al heeft plaatsgevonden kunnen wij natuurlijk ook adequaat optreden, maar we zijn ook sterk in het aanreiken van preventieve maatregelen waarmee je ongewenst gedrag kunt voorkomen. Dat doen we met behulp van trainingen, bewustwordingssessies en advisering over de juiste beveiliging. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adequaat screenen van medewerkers en het voorkomen van fraude bij grootschalige inkooptrajecten. Maar ook met het tijdig signaleren van belangenverstrengeling als gevolg van nevenfuncties van bestuurders en specialisten valt veel leed te voorkomen. Door veel meer de nadruk te leggen op preventie kun je veel narigheid bestrijden. We richten ons daarbij op diefstallen, fraude bij inkoopprocessen, agressief gedrag tussen allerlei groepen mensen en niet-integer gedrag van artsen en bestuurders. Dat laatste heeft onze bijzondere aandacht, omdat er in de zorg doorgaans minder wordt gelet op de bijzondere positie die bestuurders en medisch specialisten hebben. Als er op hoger niveau al ongewenst gedrag plaatsvindt zonder dat daar corrigerende maatregelen tegenover staan, zal er op de werkvloer ook niet zo nauw worden gekeken bij diefstalletjes en dergelijke.”

“Het screenen van personeel is in de zorg letterlijk van levensbelang”, vervolgt Meekel. “Je kunt het je als zorginstelling gewoon niet permitteren om bijvoorbeeld een niet-gekwalificeerde anesthesist in de operatiekamer te laten werken. Allereerst is dat natuurlijk voor de patiënt levensgevaarlijk, maar daarnaast staat het ziekenhuis bloot aan de risico’s van grote financiële schadeclaims en reputatieschade. Men zou zich moeten realiseren dat de beroepsgroep als geheel geloofwaardiger wordt wanneer je er als patiënt te allen tijde op kunt vertrouwen dat degene die je je leven toevertrouwt daar ook werkelijk toe bevoegd is. Het gaat in dit geval dus niet alleen om bewustwording bij ziekenhuisbesturen, maar ook om een zekere moed om open te staan voor signalen die kunnen duiden op ongewenste situaties. Achteraf en dus te laat ingrijpen levert vrijwel altijd onherstelbare schade op. Juist in de zorg zou het credo moeten zijn: voorkomen is beter dan genezen!”

Integriteit in de zorg vergt nog veel missiewerk

Recente stories