‘Samen realiseren we concrete oplossingen’

Stichting ICTU werkt aan een beter presterende overheid met behulp van slimme inzet van ICT. Doel: betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) is van en voor overheden. De organisatie draagt bij aan een beter presterende overheid met slim gebruik van ICT. Doel is een betere overheidsdienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. ICTU bundelt kennis en kunde en werkt samen met opdrachtgevers en gebruikers aan concrete oplossingen voor complexe vraagstukken. Voorts is de organisatie de onpartijdige en deskundige partner voor alle overheidsorganisaties en opdrachtnemer voor alle bestuurslagen. ICTU werkt aan generiek bruikbare oplossingen. Samenhang, samenwerking en hergebruik zijn daarbij kernbegrippen.

De uitvoeringsorganisatie wil met de ontwikkeling van standaarden en voorzieningen de dienstverlening van een moderne overheid voor burgers en bedrijven toegankelijk maken. Opdrachtgevers zijn onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en emeenten.

Ontwikkeling ICTU

ICTU heeft de pioniersfase achter de rug. Vanaf 2001 zijn de organisatie en haar aandachtsgebieden sterk uitgebreid. In een natuurlijke vervolgperiode van verdere professionalisering en verzakelijking heeft ICTU zich tot een professionele organisatie ontwikkeld. Stimulerend is de vorig jaar gepubliceerde visie van de door het kabinet ingestelde Commissie Wallage/Postma op verbetering van de dienstverlening van de overheid. Die resulteerde in het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e­overheid (NUP).

Hierin is het perspectief van burgers en bedrijven leidend: de overheid is transparant, eenmalige gegevensverstrekking is  afdoende, niemand wordt van het kastje naar de muur gestuurd, burgers en bedrijven ervaren minder administratieve lasten, burgers en bedrijven kunnen de overheid via verschillende contactkanalen benaderen, en gemeenten zijn voor burgers de poort tot de overheid. ICTU heeft zich geherpositioneerd. Dat werd in 2008 weerspiegeld in een reeks deelplannen. Een van die plannen richt zich op strengere selectie en intake aan de poort. “Dat betekent dat we reeds in de kwartiermakersfase willen nagaan of onze oplossingen echt toegevoegde waarde hebben voor onze opdrachtgevers en of ze zich daarin kunnen vinden. Dat leidt ook tot betere samenwerking tussen beleid en uitvoering”, schetst Elly Bogerman, directeur van ICTU.

Samenhang

Een ander deelplan heeft betrekking op de samenhang tussen de activiteiten, producten en diensten van ICTU. Twee jaar geleden vigeerden veertig separate programma’s. Ordening, synergie en efficiency boden kansen. “Tussen die programma’s zijn dwarsverbanden aan te wijzen. Wij willen dominante raakvlakken identificeren. Als er nieuwe opdrachten binnenkomen, zoeken we naar de match met bestaande programma’s. Past het bij ICTU of kan het wellicht elders beter worden uitgevoerd? Heeft het raakvlakken met een programma dat al bij ICTU in huis is? Kunnen we samenwerken, zowel intern als extern? Dergelijke vragen zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuw of voor uitbreiding van een bestaand programma. Er zijn inmiddels zeven clusters geoormerkt, die verschillend van aard zijn. Er is bijvoorbeeld een cluster gebaseerd op opdrachtgevers, voor EZ is er het cluster Bedrijven, weer een ander richt zich op een doelgroep, bijvoorbeeld gemeenten.”

ICTU in 2009 en het NUP

In 2009 gaat ICTU door op het ingeslagen pad. Samenhang, samenwerking en hergebruik, binnen en buiten ICTU, blijven essentieel. Raakvlakken tussen de verschillende programma’s kunnen verschuiven, waardoor een andere clustering beter kan blijken. Bijzondere aandacht zal het NUP krijgen, waarin afspraken zijn gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om de bestaande infrastructuur van e­overheid beter te benutten voor de dienstverlening. ICTU kan daarin een belangrijke rol spelen. Elly Bogerman: “Het richtinggevende Nationaal Uitvoeringsprogramma is breder dan ICTU. Bij ICTU is bijna de helft van in totaal 25 voorzieningen van het NUP ondergebracht, het beheer bij GBO.Overheid. Feitelijk loopt als een rode draad door de door ICTU ontwikkelde programma’s, oplossingen en standaarden het adagium: ‘Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.’ Met andere woorden: de kabinetsdoelstelling om de overheidsdienstverlening voor burgers en bedrijven op een hoger plan te tillen is alleen te realiseren als alle betrokken overheden en uitvoeringsorganisaties er in gezamenlijkheid hun schouders onderzetten.”

Samenwerken

Hierin heeft ICTU haar eigen rol. Inmiddels heeft de uitvoeringsorganisatie een reeks succesvolle producten afgeleverd. DigiD, ooit een project bij ICTU, is nu in beheer bij GBO.Overheid en door de Belastingdienst breed in gebruik genomen. Een ander voorbeeld is het klantcontactcentrum in het kader van het programma Overheid heeft Antwoord, waarvan de portee is dat bij dezelfde vraag eenzelfde antwoord hoort en burger en bedrijfsleven op een identieke manier naar informatie worden geleid. “Die multi-channelbenadering ligt steeds als een deken over alle producten. Het is niet van belang op welke manier de burger of de ondernemer zijn vraag aan de overheid voorlegt, via e­mail, brief, telefoon of balie. Als deze maar klantgericht en efficiënt wordt afgehandeld. Dat kunnen we niet alleen. Dat vraagt om samenwerking. Bijvoorbeeld met onze tweelingbroer GBO.Overheid, onder meer op het gebied van overdracht van ontwikkeling naar beheer. Cruciaal is dat alle partijen, binnen en buiten ICTU, aan die moderne overheid werken, zodat burgers en bedrijven uiteindelijk beter worden bediend.”

ICTU

Wilhelmina van Pruisenlaan 104

2595 AN Den Haag

www.ictu.nl

‘Samen realiseren we concrete oplossingen’

Recente stories