‘Het Kadaster groeit mee met de maatschappij’

“Het Kadaster is een bolwerk van gegevens en kennis. Vooral dat laatste is belangrijk, want data inwinnen is niet meer voorbehouden aan de happy few; het gaat erom wat je ermee doet. Wij zetten de data vooral in bij maatschappelijke vraagstukken.”

Bestuursvoorzitter Dorine Burmanje weet het zeker: “Het Kadaster is stevig verankerd in de samenleving en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daarom moeten we blijven vernieuwen, innoveren.”

 

Beleidsmakers

Ze noemt als voorbeeld de gezondheidszorg en vraagstukken die daarmee gepaard gaan. “We hebben de topografie van ons land en de leeftijdsopbouw van woningbezitters goed in beeld. We kunnen dus zien waar meer of minder behoefte is aan bepaalde vormen van zorg. Dit kunnen beleidsmakers gebruiken om hun beleid op af te stemmen, maar ook andere partijen kunnen van deze informatie gebruikmaken en toepassingen bouwen die gebruikmaken van deze gegevens.”

Nog zo’n actueel voorbeeld is stedelijke herverkaveling. Steden hebben te kampen met leegstand van kantoorruimte. Burmanje: “We hebben hierover een massa data in huis en je kan hiermee in beeld brengen wat er in een stad speelt. Omdat het Kadaster van oudsher ook betrokken is bij agrarische ruilverkaveling, weten we hoe deze processen werken. Bestuurders kunnen hiervan gebruikmaken om hun besluitvorming beter te onderbouwen.”

Grenspaaltjes

Bij het Kadaster vinden steeds meer gegevens onderdak. Ging het aanvankelijk vooral om rechtszekerheid, de waarde van bezittingen en dergelijke, nu is ook geo-informatie toegevoegd en het eind is nog niet in zicht. “Omdat we steeds meer data beheren, kunnen we ook meer aanbieden”, zegt Burmanje. “Dat het hierbij vrijwel altijd gaat om maatschappelijke vraagstukken, betekent dat wij meegroeien met de maatschappij.”

Ze vervolgt: “Deze gegevens komen uit een groot aantal bronnen. Als het gaat om rechtszekerheid, dan moeten onze eigen data exact kloppen. Rechtszekerheid is immers de basis van ons economische verkeer en daarom moeten we daar heel secuur mee omgaan. Met andere gegevens, zoals geo-informatie, kunnen we wat minder strak omgaan en kunnen we ons ook baseren op externe bronnen. Vroeger stuurden we onze eigen mensen bijvoorbeeld het veld in om de grenspalen te controleren. Nu vragen we wandelaars om foto’s van de paaltjes te maken.”

‘Dankzij die continue innovatiedrang lopen we voorop, ook internationaal’

Innovatie

De aard van het werk van het Kadaster, waarbij enorme hoeveelheden gegevens worden verzameld, beheerd en verwerkt, zorgt ervoor dat de organisatie zich continu moet aanpassen aan maatschappelijke en technologieontwikkelingen. “We innoveren continu”, zegt Burmanje. Een goed voorbeeld hiervan is een ontwikkeling om het tekenen van geschaalde kaarten te automatiseren. Tot voor kort was het zo dat dit met de hand gebeurde. Burmanje: “Dit proces automatiseren klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Maar wij hebben het hele proces volledig geautomatiseerd op een wereldwijd unieke manier. Hierdoor kunnen we nu voor slechts een vijfde van de oorspronkelijke kosten kaarten op iedere gewenste schaal produceren. Dit betekent helaas dat we hier ook minder mensen voor nodig hebben; dat is dan weer de keerzijde.”

Drones

Ze vervolgt: “Dankzij die continue innovatiedrang lopen we voorop, ook internationaal. Dat blijkt wel uit het feit dat ons is gevraagd om bij te springen in Griekenland. Dat land werkt er hard aan om uit de crisis te komen; een goede rechtszekerheid met aan de basis daarvan betrouwbare kadastrale informatie helpt daarbij. Wij dragen onze kennis dan over aan lokale partijen, waardoor zij dit in de toekomst zelf kunnen doen.”

Een toekomstige innovatie die Burmanje noemt is dat het Kadaster mogelijk drones gaat inzetten bij het inwinnen van data. “Dat is nu nog een te kostbare aangelegenheid, maar we houden de vinger wel aan de pols van dergelijke ontwikkelingen. Je kunt je voorstellen dat drones eerst worden ingezet in moeilijk toegankelijke gebieden.”

Ze vervolgt: “We zijn weliswaar een ondernemende organisatie, maar we kunnen geen ondernemersrisico’s nemen. We zorgen ervoor dat het Kadaster vooroploopt als het gaat om de inzet van technologie en er klaar voor is om dit toe te passen. We onderzoeken dergelijke ontwikkelingen en investeren in proeven.”

Ze besluit: “Innovatie is een doorlopend proces; het jakkert en jaagt maar door! Nog niet eens zo lang geleden stuurden we voor metingen een meetploeg het veld in. Nu kan één persoon dankzij gps en moderne communicatiemiddelen het werk alleen af. Ook onze expertise verandert. We hebben in de toekomst bijvoorbeeld steeds meer te maken met big data. Om al die informatie te analyseren heb je andere kennis en experts nodig, data-analisten. Hierdoor zie je de aard van onze werkzaamheden en de expertise die we in huis halen verschuiven.”

 

‘Het Kadaster groeit mee met de maatschappij’
  • Tim de Vogel
  • Fjodor Buis

Recente stories