‘Doorbreek bestaande patronen’

Anno nu zijn ondernemingen toe aan een compleet ander bedrijfsmodel dan het traditionele: een model waarin creativiteit de sleutel is tot een nieuwe manier van ondernemen. Het managementadvies- en communicatiebureau Aestron in Utrecht heeft zichzelf daarom opnieuw uitgevonden, in feite een beginselverklaring.

Aestron in Utrecht, dat zijn arbeidsterrein vindt op het snijvlak van managementadvies, bedrijfscommunicatie en -identiteitsontwikkeling, heeft de afgelopen jaren een belangrijke cultuurverandering ondergaan, waarvan de implicaties zich ver over de grenzen van het bedrijf doen voelen. Crux van die transitie is het inzicht dat medewerker en opdrachtgever centrale thema’s zijn in de bedrijfsstrategie.

Persoonlijke groei

Het eerste thema: Aestron is er voor de medewerkers en niet andersom en wil hun persoonlijke groei stimuleren. Met de introductie van nieuwe verhoudingen tussen bedrijfsleiding en medewerkers enkele jaren geleden heeft Aestron zichzelf op een radicaal andere dan de traditionele, in ondernemersland gebruikelijke leest geschoeid. De eindverantwoordelijkheid voor acquisitie, uitvoering en afhandeling van opdrachten is nu in handen van medewerkers gelegd. De discipline human resources is dus integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. “We vragen van medewerkers een breder perspectief en vernieuwing, en willen weten wat zij ervan vinden. Uitsluitend design leveren is in onze opvattingen niet alleen niet alles zaligmakend, maar ook beperkt. Aestron wil ruimte scheppen voor medewerkers, waardoor zij hun eigen toekomst kunnen bepalen”, stellen Roel Keizer en Marcel Gort, gezamenlijk de directie van Aestron vormend. “Daardoor breken mensen door, het vruchtgebruik daarvan slaat neer in het bedrijf. Op die manier namelijk zijn zij in staat om opdrachtgevers ook in hun bedrijf intern verder te helpen om de doelstellingen en resultaten te realiseren. Opdrachtgevers voeden met andere, creatieve inzichten, dat is de cultuur van Aestron.”

Meekijken in de keuken

Tweede thema: Aestron is er voor de opdrachtgevers. “Opdrachtgevers profiteren ten volle van die andere aanpak. En binnen onze bedrijfscultuur past bovendien dat opdrachtgevers meekijken in de keuken, nog tijdens het creatieve proces. We merken dat bedrijven dat enorm waarderen. De ruimte die we medewerkers geven, bieden we ook aan opdrachtgevers. Essentieel is dat we daarbij onze creatieve kracht inzetten op andere terreinen: het duurzaamheidsthema als deel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid. In concreto: het bedenken van nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken, vraagstukken waarmee ook opdrachtgevers – die per slot van rekening niet geïsoleerd acteren – worden geconfronteerd.

Duurzaamheid zit daarmee ook dicht bij huis: hoe gaan we met zakelijke relaties om. Daarom stimuleren we onze mensen hun nek uit te steken, ook in hun contacten met opdrachtgevers. We zouden het immers niet goed hebben gedaan als we een wereld achterlaten waarin onze kinderen niet kunnen leven. We ervaren dat zowel medewerkers als opdrachtgevers zich daardoor geïnspireerd weten.” Aestron-mensen hebben inmiddels een aantal duurzame initiatieven genomen, variërend van de ontwikkeling van een windturbinepark voor een stadsdeel en waarin burgers participeren, tot en met het opzetten van een energiemaatschappij die ter vervanging van fossiele brandstoffen plantaardige olie als autobrandstof gaat leveren. “Doorbreek bestaande patronen. Het is nu de tijd om keuzes te maken.”

Bestendig bedrijfsmodel

De bewijsvoering voor de bestendigheid van het bedrijfsmodel à la Keizer en Gort vinden we in de huidige economische turbulentie. “De vigerende crisis betekent voor het bedrijfsleven niets minder dan chaos. Bedrijfsstrategieën-oude-stijl blijken niet bestand te zijn tegen schoksgewijze veranderingen van deze omvang. Ondernemingen en organisaties verkeren in staat van ontreddering, hun blauwdruk schudt op zijn grondvesten. Her en der breekt het besef door dat de bedrijfsomgeving nooit meer dezelfde zal zijn. De crisis slaat gaten, het concept groei staat ter discussie.

Het spel is veranderd. De recessie dwingt bedrijven om tegen lagere kosten in te kopen, met als gevolg een nieuwe efficiencyslag. En dat noopt ondernemers weer om op een andere dan de gebruikelijke manier naar hun bedrijfsprocessen te kijken. Beter gezegd: dit tijdsgewricht biedt nieuwe richtingen een kans. Onze overtuiging is dat hierbij de hulp van creativiteit – die in diezelfde chaos haar bestaansrecht vindt – onontbeerlijk is: creativiteit reikt bedrijven ongedachte oplossingen aan.” “Creativiteit en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aestron, dat daarvoor de ruimte heeft gecreëerd, wil bedrijven inspireren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bedrijven zullen daardoor weerbaarder, meer flexibel en creatiever uit de vigerende crisis komen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, omdat veel bedrijven vastzitten in oude denkpatronen en dito ondernemingscultuur. Zij kijken niet van buitenaf naar hun bedrijfsprocessen en de rol die zij in de maatschappij hebben, maar van binnen naar buiten. Wij proberen dat te veranderen en vragen nieuw leiderschap. Bedrijven als Aestron zijn hard nodig in deze tijd.”

Projecten

Die bewijsvoering is al evenzeer te vinden in de projecten die Aestron aflevert. “Bij een aantal opdrachtgevers hebben wij iets in het fundament weten te verankeren dat hen verder helpt in de toekomst. Zo heeft een warenhuisketen opnieuw ontdekt waarom het een warenhuis is met een omvangrijk assortiment. We hebben het bedrijf eens goed heen en weer geschud, oude veren hebben losgelaten en we hebben de bedrijfsidentiteit herontwikkeld. Die frisse wind heeft erin geresulteerd dat de medewerkers weer trots op zichzelf en hun bedrijf zijn. Mensen krijgen weer lef. En zo hoort het.”

‘Doorbreek bestaande patronen’

Recente stories