Breng pensioen naar het nu

Pensioen moet meer gerelateerd zijn aan het nu. Wat nu voor jou belangrijk is, wil je mee kunnen nemen naar later. Dat is waar pensioen om draait. De veranderingen op pensioengebied maken mensen meer verantwoordelijk voor hun eigen financiële toekomst. Pensioenbewustzijn en voorlichting zijn daarbij noodzakelijk.

Een lage rentestand, volatiele markten, een langere levensverwachting, maar ook individualisering, de roep om keuzevrijheid en aandacht voor persoonlijke situaties zijn ontwikkelingen die in grote mate pensioen beïnvloeden. Ze dwingen ons steeds meer om het heft in eigen handen te nemen. Het betekent ook dat een ieder zich moet verdiepen in de gevolgen van die veranderingen, bijvoorbeeld door de wetgeving per 2015, waarbij de pensioenopbouw verder wordt versoberd. Pensioenbewustzijn, heldere communicatie en voorlichting zijn hiermee nauw verbonden. Daarom gaat Nationale-Nederlanden het gesprek aan met werkgevers, adviseurs, werknemers, jongeren, vrouwen, freelancers, de politiek, toezichthouders en diverse belangenverenigingen. “Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid als financiële dienstverlener en willen een actieve bijdrage leveren aan de pensioendialoog”, zegt Arthur van der Wal, directeur Pensioen bij Nationale-Nederlanden. “Wij zetten onze kennis en kunde in om samen pensioen dichterbij te brengen. We willen pensioen meer relateren aan het nu, aan wat mensen nu belangrijk vinden. En hen nu ondersteunen om die dingen ook in de toekomst te kunnen blijven doen.”

‘We zullen meer zelf moeten gaan regelen om ons pensioeninkomen op peil te houden’

Communicatie-uitdaging

Om de juiste keuzes over pensioen te kunnen maken en daarnaar te handelen, is allereerst goede communicatie nodig om een groter pensioenbewustzijn te creëren. “Daar hebben we meteen ook een grote uitdaging te pakken”, zegt Van der Wal. Uit onderzoeken van Intomart GfK en TNS Nipo blijkt dat 58% van de Nederlanders nauwelijks nadenkt over het pensioeninkomen. Vooral jongeren houden zich er niet mee bezig. 71% staat niet open voor informatie over pensioen. Toch is kennis over en bewustzijn van pensioen de eerste stap om goed geïnformeerd te kunnen handelen. Van der Wal: “We zullen ons bewust moeten zijn van het belang van goede informatie, die ons helpt om onze eigen situatie beter te begrijpen. Daarna kunnen we actie ondernemen om die situatie waar nodig te verbeteren.”

Nationale-Nederlanden heeft de handschoen opgepakt en wil door middel van heldere communicatie en voorlichting het pensioenbewustzijn vergroten. Dit doet de organisatie door veel aandacht te besteden aan maatschappelijke initiatieven, zoals de Pensioen3daagse, waarbij Nationale-Nederlanden dit jaar een uitgebreid programma voor vrouwen heeft. Een doelgroep die door parttime werken of een verlofperiode vaak te maken heeft met een pensioentekort. Het bedrijf werkt ook met het blad Libelle aan een pensioenonderzoek en een e-learningtool. Behalve voor vrouwen heeft de financiële dienstverlener ook diverse activiteiten voor jongeren georganiseerd. Van der Wal: “Hiervoor hebben we jongeren in een Battle of Concepts gevraagd hoe zij denken leeftijdsgenoten aan te spreken over pensioen, zodat we de juiste middelen kunnen inzetten en hen echt kunnen raken.”

Nationale-Nederlanden richt zich behalve op het vergroten van pensioenbewustzijn ook op pensioenvoorlichting en informatie via werkgevers. “Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij vragen. Met een ‘dedicated’ team van mensen geven we voorlichtingssessies op de werkvloer. Vaak koppelen we dit aan momenten van indiensttreding of veranderingen in het pensioencontract. Uit de hoge evaluatiescores achteraf blijkt dat werknemers hier veel waarde aan hechten.”

Het gegeven dat bijna driekwart van Nederland nog niet openstaat voor informatie over hun pensioen zou kunnen betekenen dat de huidige manier van communiceren nog beter kan. “De pensioenboodschap moet meer en beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de consument. Dit hebben we ook teruggezien bij onze online community, waar een groep van vijftig Nederlanders heeft gediscussieerd over hun kijk op het leven en pensioen. Daar bleek dat ‘de dromer’ anders wil worden aangesproken dan ‘de actieve realist’”, aldus Van der Wal.

 

Nu, niet later

“Pensioen moet meer gerelateerd zijn aan het nu,” beklemtoont Van der Wal, “wat nu voor jou belangrijk is, kunnen meenemen naar later.” Goede triggers om te zorgen dat mensen nu en niet later over pensioen gaan nadenken, zijn belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals samenwonen, een kind krijgen of een nieuwe baan. Door te wijzen op de gevolgen die deze gebeurtenissen op pensioen hebben, realiseren mensen zich dat hun pensioen verandert. Ook vanuit de politiek is er veel aandacht voor het pensioenvraagstuk, pensioencommunicatie en de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel. “De maatregelen die het kabinet heeft genomen, hebben een versobering van ons pensioen tot gevolg”, legt Van der Wal uit, “en dat heeft weer tot gevolg dat de verantwoordelijkheid van het individu toeneemt. We zullen meer zelf moeten gaan regelen om ons pensioeninkomen op peil te houden.”

Nationale-Nederlanden neemt actief deel aan de discussie over hoe de pensioencommunicatie beter kan. “Ten aanzien van pensioencommunicatie geloven wij in digitalisering en de gelaagdheid van informatie. Echter, méér informatie is niet per definitie beter. Bij te veel detailinformatie kan een gevoel van schijnzekerheid ontstaan en dat moeten we echt voorkomen”, volgens Van der Wal. Ook participeert de organisatie in de Nationale Pensioendialoog, een dialoog die staatssecretaris Klijnsma in gang heeft gezet. “De veranderingen op het gebied van onze pensioenen hebben grote gevolgen voor onze financiële toekomst”, benadrukt Van der Wal. “De veranderingen raken ons allemaal zonder uitzondering. Nationale-Nederlanden is zich hiervan bewust en wil door samenwerking en in dialoog met zijn omgeving de aandacht voor pensioen vergroten. Wij willen pensioen voor alle betrokkenen naar het nu brengen, het persoonlijker en toegankelijker maken. Samen bepalen we de juiste richting.”

Breng pensioen naar het nu

Recente stories