copyright |flex4work

Alle rechten voorbehouden.

Het auteursrecht op al onze elektronische uitgaven berust bij Flex4Work B.V..

Flex4Work B.V. handelt onder de namen:
– Flex4Media<
– Cstories.nl www.cstories.nl
– Cstories Online Magazine.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die Flex4Work B.V. aan de samenstelling van Cstories.nl besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Cstories.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op de Cstories.nl wordt van tijd tot tijd aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Cstories.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om Cstories.nl (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die is verkregen door middel van Cstories.nl.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flex4Work B.V..

All rights reserved.

The copyright on all our electronic publishing rests with Flex4Work B.V..

Flex4Work B.V. trading as:
-Flex4Media
– Cstories.nl www.cstories.nl
– Cstories Online Magazine

Liability Disclaimer
In spite of our constant care and attention for the information published by Flex4Work B.V. on our website Cstories.nl, it may contain typing errors or be incomplete and/or incorrect.

The information contained in this website is updated from time to time and any kind of amendments or changes may be implemented with immediate effect without any kind of notice.
We cannot make any representations about the suitability of the information for any purpose which you intent you use it.

All information, products and services are offered to you “as is” without any (implied) warranty of any kind regarding their condition, suitability for a particular purpose or otherwise.
In no event we shall be liable for any kind of, direct or indirect, punitive, incidental or consequential damages, arising out of or in any way connected with the use of Cstories.nl, or the (temporary) inability to use Cstories.nl (in time), or which is the direct or indirect result of the information obtained through Cstories.nl.

A visitor may not copyright works or other information contained in this website publish or reproduce without prior written permission of Flex4Work B.V..

Cstories.nl is een merk van Flex4Media | Flex4Media is een handelsnaam van Flex4Work B.V.