Stichting ICTU

Stichting ICTU

Branche
ICT - Overheid
KvK nummer
27198742
Opgericht
2001
Adres

Bezoekadres hoofdgebouw
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN  Den Haag

Postadres:
Postbus 84011
2508 AA  Den Haag
Telefoon: 070-8887777
E-mail: info@ictu.nl

Website
Social media

Van en voor overheden

De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. De stichting is een instelling van en voor overheden. Voor overheden, omdat de stichting in het leven is geroepen om uitsluitend opdrachten voor overheden uit te voeren. Van overheden mag heel letterlijk worden begrepen. Overheden die de stichting een opdracht geven, worden deelnemer in de stichting.

Bestuurlijke context

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de stichting ligt primair bij het ICTU-bestuur. Daarin zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft statutair bevoegdheden om te sturen op de hoofdlijnen van het beheer. Hij heeft het goedkeuringsrecht voor de jaarstukken van de stichting.

Doel en werkveld

Het werkveld van ICTU is de elektronische overheid. De elektronische overheid zorgt voor het verbeteren van zowel de werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de interactie met burgers. De achterliggende waarden zijn op zichzelf niet nieuw. Wel brengt de inzet van elektronische middelen bij de overheid nieuwe vormen van klantgerichtheid en efficiency met zich mee en zorgt daarmee voor een nieuw elan.

ICTU werkt in opdracht van overheden aan ICT-vraagstukken met een generiek karakter. Het doel van de stichting is de overheidsdoelstellingen op ICT-gebied optimaal te realiseren door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij beweegt de stichting zich tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. Beleid wordt hier omgezet in concrete projecten. Hierbij gaat het om taken die gewoonlijk tot het domein van de overheid behoren. Een opdracht aan de stichting is dus een vorm van inbesteding. De stichting wil zich onderscheiden door tastbare resultaten: waar de stichting is geweest, is werkelijk iets tot stand gebracht.

Missie en statutaire doelstelling

De missie van de stichting luidt: “ICTU helpt overheden beter te presteren met ICT.”
De statutaire doelstelling van de stichting is: overheden te ondersteunen om innovatieve toepassingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, hierna te noemen: “ICT, te ontwikkelen, te introduceren en te implementeren bij deze overheden, alsmede om die overheden daarbij te faciliteren, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”