Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Branche
Provincialeoverheid
KvK nummer
34362354
Adres

Bezoekadres provinciekantoor Houtplein
Houtplein 33
2012 DE  Haarlem

Bezoekadres provinciehuis Dreef
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres:
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem
Telefoon: 023-5143143
E-mail: post@noord-holland.nl

 

Social media

Over de provincie

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie, een provincie met ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 48 gemeenten. Hier vindt u feiten en cijfers over de provincie en informatie die scholieren kunnen gebruiken voor een werkstuk over Noord-Holland. Ook vindt u hier informatie over de ambtelijke organisatie die het bestuur ondersteunt, vacatures, het provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid, de positie van de provincie ten opzichte van Europa en de manier waarop de provincie de veiligheid borgt.

Organisatie

De organisatie van de provincie bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en de ambtenaren. De directie bestaat uit een algemeen directeur en 3 directeuren. Samen geven zij leiding aan de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het Coalitieakkoord naar concreet beleid en projecten en voeren het beleid van de provincie uit.

De kerntaken van de provincie (zie: IPO Kompas 2020) zijn:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
  • milieu, energie & klimaat
  • vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
  • regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
  • regionale economie
  • culturele infrastructuur & monumentenzorg
  • kwaliteit van het openbaar bestuur

Op al die beleidsterreinen maakt de provincie beleid, beheert en onderhoudt en verstrekt subsidies en ontheffingen.

Directie Beleid

De directie Beleid maakt realistisch, uitvoerbaar beleid op diverse gebieden, zoals duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, milieu, regionale economie en monumentenzorg. Binnen deze gebieden spelen altijd meerdere belangen. De provincie zorgt voor samenhang en houdt rekening met de verschillende belangen.

Directie Beheer en Uitvoering (B&U)

Beheer en Uitvoering (B&U) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. Deze directie werkt voortdurend aan verbetering van de doorstroming van het verkeer. Innovatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Directie Concernzaken

Concernzaken adviseert en ondersteunt de directies Beleid en B&U om hun doelen te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, personeelszaken, juridische zaken en communicatie.
Deze directie gaat ook over subsidieverstrekking.