Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Branche
Rijksoverheid
Overige informatie
U kunt de Arbeidsinspectie bereiken:
Postbus 820
3500 AV ??Utrecht
Telefoon: 0800-2700000 (gratis)

Missie

De Arbeidsinspectie (AI) bevordert door overleg, voorlichting, toezicht en handhaving dat de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk wordt nageleefd. Bovendien bestrijdt ze illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie. Daarbij geeft de AI prioriteit aan de aanpak van ernstige schendingen van de wet.

De AI heeft als motto ‘hard waar het moet en zacht waar het kan’. Dit betekent dat zij bij haar inspecties rekening houdt met de wijze waarop afzonderlijke sectoren en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Organisatie

De Arbeidsinspectie (AI) bevordert de naleving van de wetten op het terrein van arbeidsbescherming en bestrijdt arbeidsmarktfraude. De prioriteit ligt bij het aanpakken van:

  • ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers
  • grote risico’s voor mens, omgeving, milieu en infrastructuur door de productie, verwerking, opslag en handling van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen
  • te lange werktijden en te korte rusttijden
  • illegale tewerkstelling, verdringing van legale door illegale werknemers en andere vormen van fraude en misstanden die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt teweegbrengen 
  • betaling onder het wettelijk minimumloon

 

De AI richt zich in de eerste plaats op branches/sectoren en bedrijven waar de risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers het hoogst zijn of waar de kans op arbeidsmarktfraude het grootst is.
Waar de risico’s laag zijn en de naleving van de wet over het algemeen goed is, inspecteert de AI minder vaak.
Het devies dat de AI hanteert is: 'hard waar het moet, zacht waar het kan'.

Samenvoeging SZW-inspecties 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in 2009 tot de oprichting van één inspectie op het SZW-domein besloten, door de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in 2011 samen te voegen. 
De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn in volle gang en krijgen in de loop van 2011 hun beslag.